Suministros - 496289-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Veszprém: Equipamiento médico

2018/S 217-496289

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442750)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Csolnoky Ferenc Kórház
EKRSZ_91003052
Kórház utca 1.
Veszprém
8200
Hungría
Persona de contacto: Dr. Czinkotay Frigyes
Teléfono: +36 88556000
Correo electrónico: czinkotay.frigyes@vmkorhaz.hu
Fax: +36 88556209
Código NUTS: HU213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vmkorhaz.hu/korhazweb/index.php

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések

Número de referencia: EKR000719322018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

I. részajánlat: Gyógyszeradagoló rendszer 1 db

II. részajánlat: Általános és speciális kézhigiénés rendszer fejlesztésének eszközei 78 db

III. részajánlat: Kórházi fertőzések megelőzéséhez és visszaszorításához szükséges központi laborfejlesztés 20 db

IV. rész: Hűtőkocsi 2 db

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442750

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: A kiválasztási szempontok
En lugar de:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Részajánlatonként:

Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításának ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát,az II., III., IV. rész vonatkozásában a szállítás mennyiségét, az I. rész vonatkozásában az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2).

M2. Részajánlatonként:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelően:

a) termékismertető prospektusát vagy műszaki leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar fordítását is), továbbá

b) a dokumentáció szerinti specifikációs táblázat megajánlott paraméterekkel kitöltött változatát.

M3.Részajánlatonként:

A 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (1) i) pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termékek, az osztályba sorolástól függően 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges és az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik az 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. (A CE tanúsítványon egyértelműen szerepelni kell a megajánlott termék termékcsoportjának/vagy termék megnevezésnek)

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamennyi alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész - alfa- pontját szükséges kitölteni.

Léase:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1. Részajánlatonként:

Ajánlattevő cégszerű referencianyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb szállításának ismertetéséről (referencianyilatkozat), amely tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap,nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát,az II., III., IV. rész vonatkozásában a szállítás mennyiségét, az I. rész vonatkozásában az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, egyéb adat a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2).

M2. Részajánlatonként:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentáció műszaki leírásában előírt követelményeknek megfelelően:

A termékismertető prospektusát vagy műszaki leírását (amennyiben ezek nem magyar nyelvűek, ezek magyar fordítását is)

M3.Részajánlatonként:

A 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (1) i) pontja szerint az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termékek, az osztályba sorolástól függően 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján szükséges és az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítványát. Amennyiben a megajánlott termék nem tartozik az 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, úgy a termék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítványát kell csatolni. (A CE tanúsítványon egyértelműen szerepelni kell a megajánlott termék termékcsoportjának/vagy termék megnevezésnek)

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamennyi alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész - alfa- pontját szükséges kitölteni.

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
En lugar de:

M1. Részajánlatonként

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, legalább az adott ajánlati rész tárgyának megfelelő termékek szállításából származó referenciával, az alábbiak szerint:

— 1 rész: legalább nettó 30 000 000 Forint összértékű, gyógyszeradagolásra alkalmas rendszer szállítására vonatkozó referenciával,

— 2 rész: legalább 1 db kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer szállítására vonatkozó referenciával,

— 3. rész: legalább mindösszesen 3 db laboratóriumi felhasználásra alkalmas hűtő és/vagy centrifuga és/ vagy mikroszkóp, vagy ezek tetszőleges kombinációjára szállítására vonatkozó referenciával,

— 4. rész: legalább 1 db hűtő felépítményes kistehergépjármű (hűtőkocsi) szállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.

M2. Részajánlatonként:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a benyújtott termékismertető prospektus/műszaki leírás és a kitöltött specifikációs táblázat megfelel a dokumentáció szakmai specifikációjában meghatározott minimum követelményeknek, valamint a benyújtott termékismertető prospektusban/műszaki leírásban szereplő adatok megegyeznek az kitöltött specifikációs táblázat Ajánlatevő által megadott paramétereivel.

M3. Részajánlatonként:

Részajánlatonként: Alkalmas, ha a megajánlott termék(ek) rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. Vagy amennyiben a megajánlott termék(ek) nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, rendelkezik a készülék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítvánnyal.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az EKRr. 13. §-ának (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat

Léase:

M1. Részajánlatonként

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, legalább az adott ajánlati rész tárgyának megfelelő termékek szállításából származó referenciával, az alábbiak szerint:

— 1 rész: legalább nettó 30 000 000 Forint összértékű, gyógyszeradagolásra alkalmas rendszer szállítására vonatkozó referenciával,

— 2 rész: legalább 1 db kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer szállítására vonatkozó referenciával,

— 3. rész: legalább mindösszesen 3 db laboratóriumi felhasználásra alkalmas hűtő és/vagy centrifuga és/ vagy mikroszkóp, vagy ezek tetszőleges kombinációjára szállítására vonatkozó referenciával,

— 4. rész: legalább 1 db hűtő felépítményes kistehergépjármű (hűtőkocsi) szállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek történő megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.

M2. Részajánlatonként:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a benyújtott termékismertető prospektus/műszaki leírás megfelel a dokumentáció szakmai specifikációjában meghatározott minimum követelményeknek, valamint a benyújtott termékismertető prospektusban/műszaki leírásban szereplő adatok megegyeznek a kitöltött – és az ajánlat részeként benyújtott – specifikációs táblázat Ajánlatevő által megadott paramétereivel.

M3. Részajánlatonként:

Részajánlatonként: Alkalmas, ha a megajánlott termék(ek) rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti bármely Európai Unión belüli nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal. Vagy amennyiben a megajánlott termék(ek) nem tartozik a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet hatálya alá, rendelkezik a készülék forgalomba hozatalához szükséges CE tanúsítvánnyal.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Az EKRr. 13. §-ának (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett, más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: