Suministros - 496292-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Krotoszyn: Productos farmacéuticos

2018/S 217-496292

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 197-444827)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
Krotoszyn
63-700
Polonia
Persona de contacto: Donata Łopaczyk
Teléfono: +48 625880390
Correo electrónico: donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl
Fax: +48 625880394
Código NUTS: PL416

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzoz.krotoszyn.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawę leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do znieczuleń powierzchniowych dla SPZOZ w Krotoszynie

Número de referencia: AS/1/29/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” Przedmiotem zamówienia jest Dostawę leków, leków dla Stacji Dializ, żelu do znieczuleń powierzchniowych dla SPZOZ w Krotoszynie – pakiet nr 1-20, według Formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 197-444827

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 09:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: