Suministros - 496295-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdynia: Máquinas diversas para usos generales y especiales

2018/S 217-496295

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 197-445044)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polonia
Persona de contacto: Marta Burkiewicz
Teléfono: +48 587617700
Correo electrónico: wydz.edukacji@gdynia.pl
Fax: +48 587617703
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.gdynia.pl

Dirección del perfil de comprador: www.gdynia.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

II.1.2)Código CPV principal
42900000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 197-445044

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.14)
Lote nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.

Léase:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część 1 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);

Część 2 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Część 3 – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych);

Część 4 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

Część 5 – 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych);

Część 6 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych);

Część 7 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Część 8 – 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych);

Część 9 – 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Szczegółowe informacje dot. sposobu wniesienia wadium określa rozdział 15 SIWZ.

Número de apartado: III.1.3)
Lote nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające

Na dostawie:

a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej

Niż 30 000,00 PLN brutto;

b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej

Niż 20 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt1)ustawy Pzp;

b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia,

Że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane

Do oferty).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do siwz. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl,

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami rozdziału 8 SIWZ

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegającą

Na dostawie:

a) dla części 1: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto;

b) dla części 2: sprzętu i wyposażenia do pracowni/warsztatów o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz we wskazanych poniżej okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:

a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) – art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

b. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty).

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zwany dalej JEDZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami rozdziału 8 SIWZ

Número de apartado: IV.2.2)
Lote nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 16/01/2019
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.6)
Lote nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Localización del texto que se va a modificar: Maksymalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 15/03/2019
Léase:
Fecha: 16/03/2019
Número de apartado: IV.2.7)
Lote nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 16/01/2019
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: