Suministros - 496297-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wadowice: Equipamiento médico

2018/S 217-496297

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 186-419791)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
Wadowice
34-100
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Grzybczyk
Teléfono: +48 338232230
Correo electrónico: zp@zzozwadowice.pl
Fax: +48 338232230
Código NUTS: PL21A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zzozwadowice.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach

Número de referencia: ZP/PRZET/UE/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach. Zamówienie podzielone jest na 11 części - Pakiety, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Sprzęt winien być fabryczne nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018, nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2017, poz. 211, ze).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 186-419791

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady(UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, POLSKA, e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl; www.zzozwadowice.pl, tel.+48 338721280 fax. +48 338234687 - inspektorem ochrony danych w ZZOZ w Wadowicachido@zzozwadowice.pl,-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/11/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 i 2018), dalej „uPzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art 22 RODO;posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3lit. b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1lit.c RODO. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8u Pzp. Na wezwanie Zamawiającego,w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji,zaświadczeń,odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126).Zamawiający, zgodnie z art. 24aa uPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu

Léase:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej„RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5 e-mail: sekretariat@zzozwadowice.pl; www.zzozwadowice.pl, tel. (33) 8721280 fax.(33) 8234687. - inspektorem ochrony danych w ZZOZ w Wadowicach ido@zzozwadowice.pl, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/11/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „uPzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RODO; posiada Pani/Pan: −na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4, 7, 8 i 9 uPzp. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 pkt od 1 do 6 oraz 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: