Suministros - 496312-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Sopas y caldos

2018/S 217-496312

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 187-421819)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
Polonia
Persona de contacto: jw.
Teléfono: +48 261651080
Correo electrónico: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.4rblog.wp.mil.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę sosów, zup i przypraw przetworzonych (nr sprawy MAT/325/2018)

Número de referencia: MAT/325/2018
II.1.2)Código CPV principal
15891000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sosów, zup i przypraw przetworzonych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy wraz z jego załącznikami:

— Załącznik nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu umowy

— Załącznik nr 2 do wzoru umowy – plan dostaw w 2019 roku

— Załącznik nr 3 do wzoru umowy – warunki odbioru i dostawy

— Załącznik nr 4 do wzoru umowy – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 187-421819

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczeniu do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zamawiający zmienia treść SIWZ (termin składania i otwarcia ofert) w związku z ustanowieniem dnia wolnego w dniu 12.11.2018 r. na podstawie Ustawy z dnia 7.11.2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.