Suministros - 496319-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Pieszyce: Equipamiento médico

2018/S 217-496319

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 192-433566)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
przetargi@przychodniapieszyce.eu
Pieszyce
58-250
Polonia
Persona de contacto: Urszula Słowik; Daniel Ekiel
Teléfono: +48 748365362
Correo electrónico: przetargi@przychodniapieszyce.eu
Fax: +48 748367227
Código NUTS: PL517

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.przychodniapieszyce.eu

Dirección del perfil de comprador: http://www.przychodniapieszyce.eu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sterylizatora na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

Número de referencia: 6.2/10/2/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sterylizatora na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33.10.00.00-1 urządzenia medyczne.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. dostawę i uruchomienie Urządzenia;

b. przeszkolenie osób obsługujących Urządzenie w zakresie jego użytkowania, bieżącej eksploatacji i konserwacji;

c. udzielenie gwarancji na minimalny okres 24 m-c oraz na zasadach wskazanych w załączniku nr 5.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 192-433566

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
En lugar de:

Początek: 02/12/2018

Koniec: 01/02/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Léase:

Początek: 02/12/2018

Koniec: 04/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy sterylizatora o łącznej wartości co najmniej 100 000 PLN każda, oraz że wykonał je w sposób należyty.

Léase:

1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy sterylizatora o łącznej wartości co najmniej 50 000 PLN każda oraz że wykonał je w sposób należyty.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2019

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2019

Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: