Suministros - 496334-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

República Checa-Pacov: Mobiliario

2018/S 217-496334

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
město Pacov
00248789
náměstí Svobody 320
Pacov
395 01
Chequia
Persona de contacto: Tomáš Kocour - místostarosta
Teléfono: +420 723605436
Correo electrónico: kocour@mestopacov.cz
Código NUTS: CZ063

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mestopacov.cz

Dirección del perfil de comprador: https://ezak.straziste.cz/profile_display_2.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39100000
39161000
39516100
39531000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Město Pacov, budova Mateřské školy Za Branou v Pacově

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka typového nábytku a interiérového vybavení a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby Mateřské školy Za Branou v Pacově.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Mateřská škola Pacov, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/15_013/0000459

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 171-388388

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Dodávka typového nábytku do novostavby mateřské školy Za Branou v Pacově

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
15/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
My dva group, a.s.
29030684
Osadní 1053/28
Praha 7
170 00
Chequia
Correo electrónico: brno@mydva.cz
Código NUTS: CZ01
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 1 134 828.42 CZK

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Chequia
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: https://www.uohs.cz/

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
39100000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
39161000
39516100
39531000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ063
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Město Pacov, budova Mateřské školy Za Branou v Pacově

VII.1.4)Descripción del contrato:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka typového nábytku a interiérového vybavení a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby Mateřské školy Za Branou v Pacově.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 5 051.42 CZK
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
My dva Group, a.s.
29030684
Osadní 1053/28
Praha 7
170 00
Chequia
Correo electrónico: brno@mydva.cz
Código NUTS: CZ01

Dirección de internet: http://www.mydva.cz

El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené kupní smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné dodávky (vícepráce), které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota změny činí 16,08 % původní hodnoty závazku.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené kupní smlouvy, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné dodávky (vícepráce), které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Důvod vzniku jednotlivých položek víceprací a méněprací je uveden v oceněném rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 1 129 777.00 CZK
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 1 134 828.42 CZK