Suministros - 496336-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Aparatos para radiología

2018/S 217-496336

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Kraków
31-501
Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Teléfono: +48 124247046
Correo electrónico: lsendo@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa aparatu RTG typu O-arm wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.4.2018.LS)

Número de referencia: NSSU.DFP.271.4.2018.LS
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa aparatu RTG typu O-arm (1 sztuka) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu;

2. Deinstalacja/demontaż, przeniesienie, ponowna instalacja/montaż i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 12: Infrastruktura społeczna; Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 14/09/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 12: Infrastruktura społeczna; Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 186-420040

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Dostawa aparatu RTG typu O-arm wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.4.2018.LS)

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
20/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 054 472.22 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Termin wykonania zamówienia:

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie - do 14.9.2018 r.

2. Deinstalacja/demontaż, przeniesienie, ponowna instalacja/montaż i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego – termin zakreślony przez Zamawiającego, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do przeniesienia sprzętu (Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeniesienia sprzętu w terminie do dnia 31.12.2020 roku).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33111000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa aparatu RTG typu O-arm (1 sztuka) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu;

2. Deinstalacja/demontaż, przeniesienie, ponowna instalacja/montaż i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 12: Infrastruktura społeczna; Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/10/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 054 472.22 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Zamawiający dokonał zmian w umowie na podstawie art. 144 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany terminu realizacji zamówienia z 14.9.2018 r. na 15.10.2018 r.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć i związana jest z przedłużającą się procedurą kontroli uprzedniej, o której mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana nie zagraża terminowej i prawidłowej realizacji Projektu oraz nie wpływa na wartość umowy.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 054 472.22 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 054 472.22 PLN