Tjänster - 496395-2018

10/11/2018    S217    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Haninge: Vägtransporter

2018/S 217-496395

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Haninge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0084
Postadress: Rudsjöterrassen 2
Ort: Haninge
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 136 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Robert Kärrström
E-post: robert.karrstrom@upphandlingsodertorn.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.haninge.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affkcbsikp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affkcbsikp&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Persontransporter Haninge kommun

Referensnummer: SUN 2018/108
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inbjudan till upphandling

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende avtal för Persontransporter i Haninge kommun för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningarna.

Upphandlingens syfte och mål

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som kommunen har på sig att erbjuda persontransporter till medborgarna, genom t.ex. skollagen och andra författningsbestämmelser för att underlätta för verksamheten att förflytta vissa resenärer mellan platser för t.ex. undervisning.

Upphandlingens mål är att de utförda resorna ska ske med god ekonomisk effektivitet, god miljömässig hänsyn samt god säkerhet och upplevd trygghet enligt de krav och avtalsvillkor som beställarna ställer på anbudsgivare och tjänsten i upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60120000
60130000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Avtal för Haninge kommun som omfattar persontransporter för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningen. I beställda resor för skolskjuts, turbundna resor och verksamhetsresor.

Inbjudan till upphandling

Upphandling Södertörn bjuder in till anbudsgivning avseende avtal för Persontransporter i Haninge kommun för utbildnings-, social-, och äldreförvaltningarna.

Upphandlingens syfte och mål

Syfte med denna upphandling är att kommunen ska kunna fullfölja det krav som kommunen har på sig att erbjuda persontransporter till medborgarna, genom t.ex. skollagen och andra författningsbestämmelser. Därutöver är syftet att underlätta för verksamheten att förflytta vissa resenärer mellan platser för t.ex. undervisning. Allt för att resenären ska kunna tillgodogöra sig den utbildning/verksamhet de har rätt till.

Utifrån syftet med upphandlingen är det främsta målet att planeringen och genomförandet av resorna bidrar till att resenärerna får den utbildning/verksamhet de har rätt till. Utöver detta är målen att de utförda resorna ska ske med god ekonomisk effektivitet, god miljömässig hänsyn samt god säkerhet och upplevd trygghet.

Målet med planering och genomförande av resorna innebär att anbudsgivaren måste följa kommunens rutiner och riktlinjer för persontranportresor samt har en välutvecklad planeringsförmåga i förhållande till beställda volymer och arbeta med effektiva kommunikationskanaler med kommunen, verksamheterna, vårdnadshavare, anhöriga och resenärer, i synnerhet vid oförutsedda händelser.

Målet om god miljömässig hänsyn innebär att anbudsgivaren arbetar för att minska miljöpåverkan genom att fordonen minst uppfyller angivna krav och att fordonen framförs samt planeras på sådant sätt att miljöpåverkan minimeras.

Målet med god säkerhet och upplevd trygghet innebär att anbudsgivaren och fordon minst uppfyller angivna krav och dagligen följer kravställda rutiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/05/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/12/2018
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Stockholm
Ort: Haninge
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/11/2018