Prekės - 496420-2019

22/10/2019    S204    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Wałcz: Žemų grindų autobusai

2019/S 204-496420

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Miejska Wałcz
Adresas: pl. Wolności 1
Miestas: Wałcz
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pašto kodas: 78-600
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Andrzej Szachów
El. paštas: przetargi@umwalcz.pl
Telefonas: +48 672584471
Faksas: +48 672582618

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.walcz.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup 5 autobusów niskoemisyjnych o napędzie diesel spełniających normy EURO VI

Nuorodos numeris: ZP.271.1.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34121400 Žemų grindų autobusai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów kategorii M3 klasy I, napędzanych silnikiem diesla dla potrzeb komunikacji miejskiej, spełniających normy EURO VI. Przez autobus niskopodłogowy Zamawiający rozumie autobus posiadający brak stopni wejściowych w co najmniej pierwszych i drugich drzwiach pojazdu. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części: część 1 – dostawa 3 autobusów klasy midi, część 2 – dostawa 2 autobusów klasy maxi.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 4 378 048.78 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 1 dostawa 3 autobusów klasy midi

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34121400 Žemų grindų autobusai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów kategorii M3 klasy I, napędzanych silnikiem diesla dla potrzeb komunikacji miejskiej, spełniających normy EURO VI. Przez autobus niskopodłogowy Zamawiający rozumie autobus posiadający brak stopni wejściowych w co najmniej pierwszych i drugich drzwiach pojazdu.

Część 1 - dostawa 3 autobusów klasy midi.

2. Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia powyższego wymogu.

3. Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawy i usługi powiązane z dostawą autobusów:

a) urządzenia informacji pasażerskiej określa załącznik nr 1 do SIWZ;

b) system automatycznego zliczania pasażerów określa załącznik nr 1 do SIWZ;

c) oprogramowanie, diagnostyka, dokumentacja określa załącznik nr 1 do SIWZ;

d) świadczenie serwisu w okresie gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ;

e) świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości określa załącznik nr 1 do SIWZ.

5. W ramach działań promocyjnych projektu wymaga się, aby wykonawca zamieścił wewnątrz i na zewnątrz każdego autobusu naklejki/tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Zachodniopomorskie 2014–2020, z którego otrzymano dofinansowanie. Zamawiający przekaże materiały promocyjne.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w treści SIWZ i załącznikach. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zastosował do oceny ofert kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60 %, w związku z czym nie ma obowiązku określania standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Własności techniczno-eksploatacyjne / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.02.04.00-32- 0007/16-01. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktu Samorządowego, Tytuł projektu: "Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny".

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - w części 1: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Część 2 dostawa 2 autobusów klasy maxi

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34121400 Žemų grindų autobusai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL426 Koszaliński
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz, POLSKA

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów kategorii M3 klasy I, napędzanych silnikiem diesla dla potrzeb komunikacji miejskiej, spełniających normy EURO VI. Przez autobus niskopodłogowy Zamawiający rozumie autobus posiadający brak stopni wejściowych w co najmniej pierwszych i drugich drzwiach pojazdu.

Część 2 dostawa 2 autobusów klasy maxi.

2. Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia powyższego wymogu.

3. Szczegółowy opis wymagań technicznych przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawy i usługi powiązane z dostawą autobusów:

a) urządzenia informacji pasażerskiej określa załącznik nr 1 do SIWZ;

b) system automatycznego zliczania pasażerów określa załącznik nr 1 do SIWZ;

c) oprogramowanie, diagnostyka, dokumentacja określa załącznik nr 1 do SIWZ;

d) świadczenie serwisu w okresie gwarancji określa załącznik nr 1 do SIWZ;

e) świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości określa załącznik nr 1 do SIWZ.

5. W ramach działań promocyjnych projektu wymaga się, aby wykonawca zamieścił wewnątrz i na zewnątrz każdego autobusu naklejki/tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO Zachodniopomorskie 2014–2020, z którego otrzymano dofinansowanie. Zamawiający przekaże materiały promocyjne.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanym w treści SIWZ i załącznikach. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastosował do oceny ofert kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60 %, w związku z czym nie ma obowiązku określania standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Własności techniczno-eksploatacyjne / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Gwarancja / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.02.04.00-32- 0007/16-01. Zamówienie jest współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktu Samorządowego, Tytuł projektu: "Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny"

II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - w części 2: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 128-312292
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Część 1 dostawa 3 autobusów klasy midi

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Autosan Sp. z o.o.
Adresas: ul. Lipińskiego 109
Miestas: Sanok
NUTS kodas: PL821 Krośnieński
Pašto kodas: 38-500
Šalis: Lenkija
El. paštas: sekretariat@autosan.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 2 943 513.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 3 319 893.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Część 2 dostawa 2 autobusów klasy maxi

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/10/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Autosan Sp. z o.o.
Adresas: ul. Lipińskiego 109
Miestas: Sanok
NUTS kodas: PL821 Krośnieński
Pašto kodas: 38-500
Šalis: Lenkija
El. paštas: sekretariat@autosan.pl
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Mažiausios kainos pasiūlymas: 2 076 240.00 PLN / Didžiausios kainos pasiūlymas: 2 272 302.00 PLN į kurį atsižvelgta
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1. Na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp).

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. /sektorowe/

4. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu, ePUAP i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179–198g ustawy Pzp, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Środkami ochrony prawnej są:

Odwołanie, które wnosi się w terminie:

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w drogą elektronicznie - 10 dni.

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.

3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni

a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Skarga do sądu

a) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

b) Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

c) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

— oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,

— przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem,

— wskazanie dowodów,

— wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W sprawie środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 2
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/10/2019