Usluge - 496457-2018

10/11/2018    S217

Hrvatska-Varaždin: Usluge recikliranja otpada

2018/S 217-496457

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Franjo Rajner, Antonia Ribić Berisha, Robert Briški
E-pošta: info@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0031013
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge recikliranja biootpada iz kuhinja i kantina s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi

Referentni broj: E-VV-8/2018
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90514000 Usluge recikliranja otpada
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je nabava usluge preuzimanja na daljnju oporabu neopasnog otpada KBO 20 01 08, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), a kojeg je naručitelj prikupio na teritorijalnom području pružanja javne usluge od korisnika javne usluge prilikom obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 250 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90514000 Usluge recikliranja otpada
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Neopasni otpad KBO 20 01 08 prevoziti će naručitelj do lokacije ponuditelja u vlastitoj organizaciji radnim danom, i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 06:00–22:00 sati, a subotom u vremenu od.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je nabava usluge preuzimanja na daljnju oporabu neopasnog otpada KBO 20 01 08, a sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), a kojeg je naručitelj prikupio na teritorijalnom području pružanja javne usluge od korisnika javne usluge prilikom obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Udaljenost ponuditeljevog bioplinskog postrojenja od Pretovarne stanice Naručitelja koja se nalazi na lokaciji Poljana Biškupečka,HR-42000 Varaždin, k.č.br. 1088/1, k.o. Poljana Biškupečka / Ponder: 50 %
Cijena - Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Javni naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac:

Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1 – za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:

a) izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Dozvola za gospodarenje otpadom s pripadajućim Elaboratom gospodarenja otpadom

Ponuditelj mora dokazati da sukladno odredbi članka 84. Zakona o održivom gospodarenju otpadom posjeduje pravovaljanu Dozvolu za gospodarenje otpadom (s pripadajućim Elaboratom gospodarenja otpadom) za obavljanje djelatnosti oporabe biorazgradivog otpada iz kuhinja i kantina (KBO 20 01 08) postupkom R3 izdanu od nadležnog upravnog tijela.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac:

Dio IV. Kriterij za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 2

Dozvolu nije potrebno dostavljati u sklopu ponude. Dozvolu dostavlja odabrani ponuditelj u formi ažuriranog popratnog dokumenta, a na zahtjev naručitelja.

Za potrebe utvrđivanja svih okolnosti iz ove točke 4. - Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak ?: Opći navod za sve kriterije za odabir.

Pritom ne treba ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV. za sve gospodarske subjekte u ponudi s time da pojedinu sposobnost iz točke 4. dokazuje svaki gospodarski subjekti sukladno točki 5. ove Dokumentacije o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Trg Pavla Štoosa 41, HR-42000 Varaždin, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/11/2018