Prekės - 496654-2019

22/10/2019    S204    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Urządzenia do elektroterapii

2019/S 204-496654

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 198-480712)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych do termolezji.

Numer referencyjny: EZ/630/117/19
II.1.2)Główny kod CPV
33158200 Urządzenia do elektroterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do termolezji.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. Wspólny słownik zamówień (CPV): 33158200-4, 33141220-8.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Termin dostawy – 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 198-480712

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: