Prekės - 496655-2019

22/10/2019    S204

Polska-Stare Pole: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2019/S 204-496655

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 182-442711)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Stare Pole
Adres pocztowy: ul. Marynarki Wojennej 6
Miejscowość: Stare Pole
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Skotarek
E-mail: ug@starepole.pl
Tel.: +48 552713533
Faks: +48 552713533

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.starepole.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w Gminie Stare Pole

Numer referencyjny: RIF.271.3.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331100 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji kolektorów słonecznych wykorzystywanych do produkcji ciepłej wody użytkowej w 106 obiektach mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w 50 obiektach mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie kotłów na biomasę wykorzystywanych do ogrzewania 28 obiektów mieszkalnych. Zaprojektowanie, dostarczenie i zamontowanie 8 pomp ciepła wykorzystywanych do wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej.Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny: być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego użytkowania, tzn. żaden element instalacji składający sie na dostawę nie może być wcześniej używany, musi pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie starszy niż 2018), być sprawny i działać bez uwag, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, musi odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-442711

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4
Zamiast:
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4
Zamiast:
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 04/11/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: