Prekės - 496658-2019

22/10/2019    S204

België-Brussel: Industriële gassen

2019/S 204-496658

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 171-417209)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Nationaal identificatienummer: 0308.358.050_66
Postadres: Ernst Blerotstraat 1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1070
Land: België
Contactpersoon: Thibaut Degryse
E-mail: thibaut.degryse@emploi.belgique.be
Telefoon: +32 22334315
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.werk.belgie.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351334

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van gas en vloeibaar stikstof voor laboratorium

Referentienummer: FOD WASO-2019/DIRALO/2-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24110000 Industriële gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de levering van gas en vloeibaar stikstof voor laboratorium.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 171-417209

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 18/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 18/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging: datum voor indiening van de offertes en gunningscriteria (punten) en offerteformulier. Zie het bestek – erratum 4.