Paslaugos - 496722-2020

20/10/2020    S204

Belgija-Hasselt: Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė

2020/S 204-496722

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: De Vlaamse Waterweg nv
Nacionalinis registracijos Nr.: 0216.173.309_16711
Adresas: Havenstraat 44
Miestas: Hasselt
NUTS kodas: BE221 Arr. Hasselt
Pašto kodas: 3500
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: ir. Frank Serpentier
El. paštas: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.vlaamsewaterweg.be
Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389968
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389968
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARW-205-054-F02
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: waterbouwkundige werken en diensten

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Seine-Schelde. Ontwikkeling van een socio-economisch monitoringsinstrument inzake de hinterlandverbindingen van de Vlaamse kusthavens

Nuorodos numeris: De Vlaamse Waterweg-ARW-205-054-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71241000 Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71311200 Transporto sistemų konsultacinės paslaugos
79311400 Ekonominių tyrimų paslaugos
79311410 Ekonominio poveikio vertinimas
79314000 Galimybių tyrimas
79300000 Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika
79310000 Rinkos tyrimų paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE2 VLAAMS GEWEST
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vlaams Gewest.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos - Vardas: offertebedrag / Lyginamasis svoris: 40
Sąnaudos - Vardas: kwaliteit van de offerte / Lyginamasis svoris: 60
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 1
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van vier jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste dertig kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

EU-programma "CEF-Transport MAWP 2014 – 2020" (MAWP = Multi-Annual Work Programme) — projecttitel "Seine-Scheldt 2020" – projectnummer "2014-EU-TM-0373-M".

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Zie bestek.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de nodige documenten die aantonen dat de jaarlijkse totale omzet over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn, hoger is dan 150 000 EUR. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1. een lijst van maximaal vijf dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen periode vanaf 1.1.2017 tot heden werden verricht en die relevant zijn in het kader van onderhavige opdracht. In tabelvorm wordt hierbij telkens weergegeven: titel, korte omschrijving van de inhoud van de opdracht, het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Om geselecteerd te kunnen worden dient deze lijst van diensten minstens te bevatten:

2. referenties met betrekking tot de opmaak van maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor een groot infrastructuurproject (investeringsbedrag > 50 000 000 EUR).

— Één referentie met betrekking de opmaak van trafieksimulaties en -prognoses voor de binnenvaart,

— Één referentie met betrekking tot haalbaarheidsstudie/alternatievenonderzoek met een belangrijke mobiliteits- en/of vergunbaarheidsproblematiek.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/11/2020
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/11/2020
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

Merelbeke

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

— Uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Raad van State
Miestas: Brussel
Šalis: Belgija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020