Paslaugos - 496722-2020

20/10/2020    S204

België-Hasselt: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 204-496722

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: ir. Frank Serpentier
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389968
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=389968
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARW-205-054-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterbouwkundige werken en diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seine-Schelde. Ontwikkeling van een socio-economisch monitoringsinstrument inzake de hinterlandverbindingen van de Vlaamse kusthavens

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARW-205-054-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311200 Adviezen inzake transportsystemen
79311400 Economisch onderzoek
79311410 Economischeffectbeoordeling
79314000 Haalbaarheidsonderzoek
79300000 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79310000 Uitvoeren van marktonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaams Gewest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze diensten hebben betrekking op: het ontwikkelen van een tweejaarlijks te actualiseren socio-economisch monitoringsinstrument (SEMI) dat tot doel heeft tot doel heeft de optimale beslissingsmomenten te bepalen om investeringsinitiatieven en/of beleidsmaatregelen te nemen die de transportcapaciteit aan de hinterlandzijde van de Vlaamse kusthavens (Zeebrugge, Oostende) vergroten, meer bepaald voor de binnenvaartmodus en de estuaire vaart. Op basis van dit SEMI dient een eerste formeel statusrapport te worden opgesteld, inclusief beleidsondersteunende aanbevelingen op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast voorziet de opdracht in een eerste actualisatie van het SEMI en de opstelling van een tweede, geactualiseerd statusrapport.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: offertebedrag / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: kwaliteit van de offerte / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te verlengen in één of meerdere malen met een maximale looptijd van vier jaar. Iedere verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste dertig kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU-programma "CEF-Transport MAWP 2014 – 2020" (MAWP = Multi-Annual Work Programme) — projecttitel "Seine-Scheldt 2020" – projectnummer "2014-EU-TM-0373-M".

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van de nodige documenten die aantonen dat de jaarlijkse totale omzet over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn, hoger is dan 150 000 EUR. De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1. een lijst van maximaal vijf dienstenopdrachten die gedurende de afgelopen periode vanaf 1.1.2017 tot heden werden verricht en die relevant zijn in het kader van onderhavige opdracht. In tabelvorm wordt hierbij telkens weergegeven: titel, korte omschrijving van de inhoud van de opdracht, het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Om geselecteerd te kunnen worden dient deze lijst van diensten minstens te bevatten:

2. referenties met betrekking tot de opmaak van maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor een groot infrastructuurproject (investeringsbedrag > 50 000 000 EUR).

— Één referentie met betrekking de opmaak van trafieksimulaties en -prognoses voor de binnenvaart,

— Één referentie met betrekking tot haalbaarheidsstudie/alternatievenonderzoek met een belangrijke mobiliteits- en/of vergunbaarheidsproblematiek.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Merelbeke

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

— Uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/10/2020