Servicios - 496802-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Tubos de ensayo

2018/S 217-496802

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polonia
Persona de contacto: Agata Cieślak - Dział Zamówień Publicznych, blok B pok.4
Teléfono: +48 225991703
Correo electrónico: agatacieslak@spcsk.pl
Fax: +48 225991704
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spcsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoriów laboratoryjnych

Número de referencia: DZP.262.100.2018
II.1.2)Código CPV principal
33192500
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoriów laboratoryjnych (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 92 316.02 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38437000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoriów laboratoryjnych (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena jakości / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 146-334643
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoriów laboratoryjnych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska
ul. Emaliowa 28
Warszawa
02-295
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 91 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 92 316.02 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Terminy wnoszenia odwołań.

2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia wynosi:

a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt 2.1 i 2.2 wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018