Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 496918-2019

22/10/2019    S204

Bulgaria-Sofía: Servicios de archivo informático

2019/S 204-496918

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo na zemedelieto, hranite i gorite
Número de identificación fiscal: 831909905
Dirección postal: bul. „Hristo Botev“ No. 55
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1040
País: Bulgaria
Persona de contacto: Emiliya Yordanova
Correo electrónico: opop@mzh.government.bg
Teléfono: +359 2985118341
Fax: +359 29813422
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mzh.government.bg
Dirección del perfil de comprador: https://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/ZOP_Procedure2017.aspx?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPpQIQ%2feuTpxwg%3d%3d
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: селско, рибно стопанство, храни и гори

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на компоненти и внедряване на процеси и услуга по дигитализиране на документи

II.1.2)Código CPV principal
72252000 Servicios de archivo informático
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът и обхватът на настоящата поръчка са насочени към изпълнение на всички дейности по дигитализиране на документите в учрежденския архив на МЗХГ с цел съхраняване и достъпване от специализирана информационна система за електронен архив, а именно:

1. Осъществяване на цялостен анализ на документите и документооборота в учрежденския архив на МЗХГ.

2. Дигитализиране на хартиени досиета.

3. Доставка и внедряване на информационна система за електронен архив.

4. Обучение.

5. Гаранционна поддръжка на разработената информационна система.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 540 788.33 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72252000 Servicios de archivo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Изпълнението на дейностите, предмет на поръчката, е в сградата на МЗХГ, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55.

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът и обхватът на настоящата поръчка са насочени към изпълнение на всички дейности по дигитализиране на документите в учрежденския архив на МЗХГ с цел съхраняване и достъпване от специализирана информационна система за електронен архив, а именно:

1. Осъществяване на цялостен анализ на документите и документооборота в учрежденския архив на МЗХГ.

2. Дигитализиране на хартиени досиета.

3. Доставка и внедряване на информационна система за електронен архив.

4. Обучение.

5. Гаранционна поддръжка на разработената информационна система.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: „Технически и функционални параметри“ / Ponderación: 60 %
Precio - Ponderación: 40 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 540 788.33 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят няма изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма изисквания към участниците за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да e изпълнил на услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изцяло реализирани през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира дейност, свързана с дигитализиране на хартиени архиви, извличане и въвеждане на структурирани данни, адаптиране и интегриране на данни и електронни досиета в информационни системи, с обем най-малко 2 милиона сканирани страници.

Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информацията за наличието на изпълнени услуги.

2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват услуги, сходни с предмета на поръчката (анализ, проектиране, разработване и внедряване на информационни системи и управление на документи и електронно архивиране на документи).

Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от акредитирани лица.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, съответстваща на спецификата на поръчката.

Участникът предоставя (декларира) в ЕЕДОП информация за наличието на служителите/експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 3 год. от датата на подаване на оферта.

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност в минимален състав, както следва:

3.1. Ръководител на екипа — 1 бр.:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; притежава: валиден сертификат за управление на проекти (PMP, PRINCE или еквивалентен); валиден към датата на подаване на офертата сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на планирането, дизайна и специфицирането на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент; владеене на български език и/или матерен език български, за да може да контролира и дейностите по индексиране на документацията.

Общ професионален опит: мин. 7 год.

Специфичен опит: като ръководител на екип при изпълнението на мин. 3 услуги включващи сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи.

3.2. Ключов експерт „Бизнес аналитик“ — 1 бр.:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина; придобити: сертификат за преминато обучение в областта на бизнес анализа Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) или еквивалент; сертификат за преминато обучение в областта на език за бизнес модулиране — BPMN или еквивалент.

Общ професионален опит: мин. 5 год.

Специфичен опит: в анализа и моделирането на работните процеси; като бизнес аналитик при изпълнението на мин. 2 услуги, включващи анализ, проектиране, разработване и внедряване на софтуерна система и мин. 2 услуги, включващи сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи.

3.3. Ключов експерт „Ръководител на софтуерна разработка“ — 1 бр.:

Образование и квалификация: придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в областите „Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125/24.6.2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина.

Общ професионален опит: мин. 5 год. в областта на информационните технологии.

Специфичен опит: като ръководител на софтуерна разработка при изпълнението на мин. 3 услуги за разработка и внедряване на софтуерна платформа, интеграция на системи и миграция на данни.

3.4. Ключов експерт „Ръководител архивна обработка“ — 1 бр.:

Образование и квалификация: притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат за познания в технологиите и добрите практики по отношение на планирането, дизайна и специфицирането на системи за управление на електронен архив CompTIA CDIA+® или еквивалент.

Общ професионален опит: мин. 5 год.

Специфичен опит: в поне 1 завършена дейност за сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи; в поне 1 завършена дейност за цветно сканиране, индексиране и създаване на електронен фонд на хартиени документи, при който работата е извършвана на място в помещения на възложителя.

Мин. 5 експерти „Архивисти“ и/или „Оператори“ за подготовка, сканиране и индексиране на документи, с опит в обработка, сканиране и индексиране на документи.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2019
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Министерство на земеделието, храните и горите на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията, посочени в глава 1, раздел V от документацията за участие. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на попълнен и подписан ЕЕДОП.

Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване, са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника, избран за изпълнител, преди сключване на договор за обществена поръчка.

Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор, се представят преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП и са посочени в т. 5 от раздел VI на глава 1 от документацията за участие.

При подписване на договор се представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерки срещу изпирането на пари.

Гаранция за авансово предоставени средства в размер на 50 % от стойността на договора с ДДС и се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора в размер на 3 % (три процента) от общата му стойност без ДДС. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция в оригинал, парична сума (оригинал на платежно нареждане) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на Министерството на земеделието, храните и горите в БНБ — ЦУ: IBAN — BG08 BNBG 9661 3300 1500 02; BIC — BNBGBGSD, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

— информационен телефон на НАП +359 70018700,

— интернет адрес: http://www.nap.bg/.

2. Относно задълженията за опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

— информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.,

— София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,

— телефон +359 29406331,

— интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.

3. Относно задълженията за закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

— София 1051, ул. „Триадица“ № 2,

— телефон +359 28119443,

— интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от Закона за обществените поръчки пред Комисия за защита на конкуренцията.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2019