Servicios - 496922-2018

10/11/2018    S217    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Marcas viales

2018/S 217-496922

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Marina Dragova
Teléfono: +359 52820836
Correo electrónico: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.varna.bg

Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=680

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Варна“

Número de referencia: 00081-2018-0022
II.1.2)Código CPV principal
34922100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Обхватът на обществената поръчка включва възстановяване на стари и полагане на нови маркировки от различен вид по уличната и пътната мрежа на територията на община Варна, а също така и всички видове съпътстващи дейности, свързани с полагане на хоризонтална маркировка.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 000 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34922100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на община Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши възстановяване на стари и полагане на нови маркировки от различен вид по уличната и пътната мрежа на територията на община Варна, а също така и всички видове съпътстващи дейности, свързани с полагане на хоризонтална маркировка.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, ще се определят при всяко конкретно възлагане — по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 090-203136
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД180207044ВН
Denominación:

Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Варна

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Елит — Пътна сигнализация ООД
103800009
местност Боровец № 1437
Варна
9000
Bulgaria
Teléfono: +359 52391103
Correo electrónico: elit@elitps.net
Fax: +359 52391103
Código NUTS: BG331
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 000 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018