Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 496961-2022

13/09/2022    S176

Laos-Vientiane: Beveiligingsdiensten voor de Delegatie in Laos

2022/S 176-496961

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 173-488817)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), Delegatie in Laos
Postadres: Europe House, Unit 19, Hom 4, Setthathirath Road, Haisok Village, Chanthabouly District, PO Box: 9325
Plaats: Vientiane
NUTS-code: LA Laos
Postcode: 9325
Land: Laos
E-mail: eeas-tenders@eeas.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligingsdiensten voor de Delegatie in Laos

Referentienummer: EEAS/DELLAOV/2022/CPN/0043
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van beveiligingsdiensten voor de Delegatie in Laos.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 173-488817

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 17:59
Te lezen:
Datum: 12/10/2022
Plaatselijke tijd: 17:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: