Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 49699-2019

01/02/2019    S23

Magyarország-Budapest: Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk

2019/S 023-049699

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577102018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000577102018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pneu. sátorklt., összecsukható asztal és pad klt.

Hivatkozási szám: EKR000577102018
II.1.2)Fő CPV-kód
39522000 Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése - eszközök és készletek beszerzése - KEHOP 1.6.0.- II. ütem - Fűthető - hűthető pneumatikus sátorkészlet, összecsukható asztal és pad készlet” tárgyban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Nem

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39522000 Ponyva, csónak, szörf vagy szárazföldi jármű vitorlája, vászontető, napellenző, sátor és kempingáruk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Kihelyezett Személyi Felszerelési Raktár, 2381 Táborfalva, Tarcsay Vilmos u. 63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség: 6 db Fűthető-hűthető pneumatikus sátorkészlet. A készlet tartalma: pneumatikus sátor min.70 m2, rögzítő kötélzet, cövekek, napellenző, alsó védőponyva a sátor alá, elektromos kompresszor (nyomáskiegyenlítő automatikával ellátott) 2 db, fűtő-hűtő berendezés(légkondíciónáló egység) 2 db, belső világítás,moduláris műanyag sátorpadlószínt kiegyenlítő (taposólap) a sátor alapterületének megfelelő nagyság

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027

II.2.14)További információk

KEHOP-1.6.0-15-2018-00027. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 80 %-ban vissza nem térítendő EU támogatásból, valamint 20 %-os önerőből, szállítói finanszírozással valósulhat meg. Az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése biztosítja a felhívás forrását. A 2014-2020-as prog.időszak projektjei az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósulnak meg.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Összecsukható asztal és pad készlet

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39142000 Kerti bútorok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Kihelyezett Személyi Felszerelési Raktár, 2381 Táborfalva, Tarcsay Vilmos u. 63.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség: 60 db összecsukható asztal és pad készlet. A készlet tartalma:1 db asztal, 2 db pad

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027

II.2.14)További információk

KEHOP-1.6.0-15-2018-00027. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 80 %-ban vissza nem térítendő EU támogatásból, valamint 20 %-os önerőből, szállítói finanszírozással valósulhat meg. Az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése biztosítja a felhívás forrását. A 2014-2020-as prog.időszak projektjei az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósulnak meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) kezdésére.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja - az EKR-en keresztül - az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (2)-(4) bekezdésére. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások

Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti

Tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok

Hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó - az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16 §-ra, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított (egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de maximum 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, az általa megajánlott részajánlati körben a közbeszerzés tárgya szerinti termék szállítására vonatkozó referenciát (legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás mennyisége, valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.).

A referenciát a Korm.r. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre és 21/A §-ra.

Ajánlatkérő hivatkozik, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.

M2) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja értelmében Ajánlattevő az 1. részajánlati kör vonatkozásában csatolja be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (pl: textilipari termékek, ponyvák gyártása és forgalmazása, kereskedelme, hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása, tábori ellátást biztosító eszközök, valamint mindezekhez tartozó berendezések, tartozékok és eszközök gyártása, gyártatása, kereskedelme) az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékát.

ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsítás:

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (pl: textilipari termékek, ponyvák gyártása és forgalmazása, kereskedelme, hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása, tábori ellátást biztosító eszközök, valamint mindezekhez tartozó berendezések, tartozékok és eszközök gyártása, gyártatása, kereskedelme) tanúsítást:

# amennyiben az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa,

Vagy

# nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)),

Vagy

# a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást,

Vagy

# az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Az Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az 1. részajánlati kör vonatkozásában minimum 3 készlet (készlet tartalma: pneumatikus sátor min.70 m2,rögzítő kötélzet,cövekek,napellenző,alsó védőponyva a sátor alá,elektromos kompresszor(nyomáskiegyenlítő automatikával ellátott) 2 db,fűtő-hűtő berendezés (légkondíciónáló egység) 2 db, belső világítás,moduláris műanyag sátorpadlószínt kiegyenlítő (taposólap), a 2. részajánlati kör vonatkozásában minimum 30 készlet (a készlet tartalma: 1 db asztal, 2 db pad) szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozó referenciával.

M2) Az Ajánlattevő alkalmatlan, ha az 1. részajánlati kör vonatkozásában nem csatolta be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (pl: textilipari termékek, ponyvák gyártása és forgalmazása, kereskedelme, hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása, tábori ellátást biztosító eszközök, valamint mindezekhez tartozó berendezések, tartozékok és eszközök gyártása, gyártatása, kereskedelme), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

Az Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: a beszerzés tárgyára vonatkozó (pl: textilipari termékek, ponyvák gyártása és forgalmazása, kereskedelme, hadfelszerelési cikkek gyártása és forgalmazása, tábori ellátást biztosító eszközök, valamint mindezekhez tartozó berendezések, tartozékok és eszközök gyártása, gyártatása, kereskedelme) minőségirányítási kézikönyv és eljárások, szerződés/megrendelés tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.

Előzetes Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1)-M2) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1)-M2) alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.”

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/03/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/03/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

AT ajánlatát a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet előírásai szerint az EKR-ben nyújthatja be. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. A 321/2015.Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK a P1), M1) - M2) szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

c. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

1. rsz.: ajánlati ár - (Ft) (fordított arányosítás) 2. rsz.: többletjótállás időtartama (hónap) (egyenes arányosítás) (megajánlás: 0-24 hónap)

RSZ-enként adható pontszám 0-10 pont Max. adható összpontszám: 100 pont

AK hivatkozik a KH 2016. évi 147. számú útmutatójára.

d. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

e. A IV.2.6.) pontban AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

f. FAKSZ adatai: Csépányiné dr. Farkas Éva alez. (00554)

g. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

h. Amennyiben AT nem rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cégkóddal (NATO Commercial and Governmential Entity, továbbiakban: NCAGE kód), a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül szolgáltasson adatot az NCAGE kód kiadásához.

i. AT nyújtsa be:

1. Felolvasólapot (EKR elektronikus űrlap)

2. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

3. nyertessége esetén az összegezés megküldését követő 2 munkanapon belül a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.

4. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) alapján (EKR elektronikus űrlap)

5. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) alapján (nemleges esetben is benyújtandó)

6. a KKD 3. sz. nyilatkozatokat

7. Kbt. 135. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat

j. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

k. Közös ajánlattétel esetén közös AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

l. A Kbt. 71. § bekezdés alapján hiánypótlás lehetősége biztosított.

m) A Kbt. 29.§ (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az MH Anyagellátó Raktárbázis (továbbiakban: MH ARB) meghatalmazása alapján, annak nevében folytatja le.

n) A MH Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerének fejlesztése érdekében az MH ARB a KEHOP 1.6.0_II. ütem tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a pályázatot támogató döntés esetén 80 %-ban vissza nem térítendő EU támogatásból, valamint a 20 %-os önerőből, szállítói finanszírozással valósulhat meg.Az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése biztosítja a felhívás forrását. A 2014-2020-as prog.időszak projektjei az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósulnak meg.

o) Ajánlatkérő a II.24. pontban feltüntetett 6 hónap alatt 180 naptári napot ért.

p)Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1),(4) és (6), a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Ptk. 6:155. §-ra, 6:186. §-ra. A 272/2014 (XI.5.) Kr. 119.§(1) alapján Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 30 %-nak megfelelő szállítási előleget biztosít.

Amennyiben az Eladó szállítói előleget vesz igénybe, a folyósított szállítói előleg összege a számlából kerül jóváírásra.

Eladó a számlát egy eredeti és négy másolati példányban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles kiállítani. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Megfelelőségi igazolás, és a kodifikációs adatszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolás minden esetben a számla kiállításának feltétele és egyben kötelező melléklete.

A számlát a Vevő nevére és címére kiállítva, a Vevő címére kell eljuttatni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2019