Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 497351-2017

14/12/2017    S240

Taliansko-Ispra: Zber dát o pôde vo formáte SOTER zo 14 krajín stratégie pre Podunajsko, v mierke 1:250 000

2017/S 240-497351

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 199-408701)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources, JRC.D.3 – Land Resources
Poštová adresa: Via Enrico Fermi 2749,TP 581
Mesto/obec: ISPRA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Štát: Taliansko
Kontaktná osoba: Finance & Procurement Unit R.8-Ispra
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zber dát o pôde vo formáte SOTER zo 14 krajín stratégie pre Podunajsko, v mierke 1:250 000

Referenčné číslo: JJRC/IPR/2017/D.3/0002/OC
II.1.2)Hlavný kód CPV
72320000 Databázové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V kontexte podpory JRC pre stratégiu pre Podunajsko sa plánuje vývoj databázy o pôde v mierke 1:250 000 podľa metodiky SOTER. Predpokladá sa, že 14 krajín, ktoré sú súčasťou stratégie pre Podunajsko, prispejú k údajom o pôde z vlastnej krajiny podľa osobitného technického postupu. Tento postup si vyžaduje, aby sa údaje o pôde v danej krajine vložili do štruktúry databázy podľa osobitných pravidiel (formát SOTER). Táto (prázdna) štruktúra databázy bude k dispozícii pre každú krajinu a poskytnú sa podrobné usmernenia na zaplnenie štruktúry databázy. Konečný výsledok obstarávania bude predstavovať dostupnosť 14 samostatných databáz pre každú krajinu s údajmi o pôde vo formáte SOTER.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/12/2017
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 199-408701

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 15/12/2017
má byť:
Dátum: 04/01/2018
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 18/12/2017
Miestny čas: 15:00
má byť:
Dátum: 09/01/2018
Miestny čas: 15:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: