Paslaugos - 497416-2020

20/10/2020    S204

Lenkija-Varšuva: Statybos priežiūros paslaugos

2020/S 204-497416

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresas: ul. Targowa 74
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 03-734
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Anita Kwiatek-Bukowska – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
El. paštas: Anita.Kwiatek-Bukowska@plk-sa.pl
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.plk-sa.pl/
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Pagrindinė veikla
Kita veikla: obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury...

Nuorodos numeris: IREZA3a-216-06/CEF/2020; 9090/IREZA3/16968/04646/20/P
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71520000 Statybos priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pełna nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

Adres strony internetowej, gdzie jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (Tom I SIWZ – IDW, Tom II SIWZ – WU, Tom III SIWZ – OPZ): https://platformazakupowa.plk-sa.pl (w lokalizacji dedykowanej dla niniejszego postępowania). Numer referencyjny Postępowania z Platformy Zakupowej: 9090/IREZA3/16968/04646/20/P.

Użyty w ogłoszeniu termin „Ustawa” to ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 906 264.26 PLN
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71521000 Statybvietės priežiūros paslaugos
71247000 Statybos darbų priežiūra
71248000 Projektų ir dokumentacijos priežiūra
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL214 Krakowski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gmina Zabierzów

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem Zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach projektu: nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania inwestycyjnego, w szczególności:

a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;

b) Zarządzanie rzeczowo – finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo – finansowej;

c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu;

d) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile będzie wymagana), oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III SIWZ („OPZ”), dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla niniejszego postępowania.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 755 220.22 PLN
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Projekt nr 2015-PL-TM-0001-W pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”. Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

II.2.14)Papildoma informacija

1. Zamawiający korzystając z dyspozycji art. 93 ust. 1a Ustawy informuje, że może unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy – szczegóły w OPZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

Oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne)

Oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 IDW, to jest:

Zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

1.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

1.3) Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

2.2 Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa:

W art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy

Oraz

W art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

2.3 Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8.2 i 8.5 IDW i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1. IDW (pkt 3 poniżej).

2.4 W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

2.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

Ciąg dalszy w w sekcji III.1.2) „Minimalny poziom...”

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. IDW, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 95 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku wskazanego powyżej nastąpi na podstawie:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik do IDW.

5. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeżeli jest już wiadome Wykonawcy jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.3.5 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik do IDW dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

6. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy,

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1. – 9.7.7 IDW (pkt 7.1-7.7 poniżej).

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

7.1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7.3 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Ustawy, z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy, oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych,

7.4 odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

7.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW),

7.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW),

7.7 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

7.8 oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do IDW),

Ciąg dalszy w Sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1. w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi polegającej na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych, z wyłączeniem nadzoru w okresie gwarancji, w zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego peronu, przy czym usługa ta musi dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej 6 000 000,00 PLN brutto.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami:

2.1 Inżynier Projektu–1 osoba:

— minimum 2 lata (24 miesiące) doświadczenia na stanowisku inżyniera projektu lub inżyniera kontraktu lub inżyniera rezydenta lub dyrektora kontraktu* lub przedstawiciela Wykonawcy, który był zgłoszony do zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy,

— w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu zdobył co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na inwestycji/inwestycjach dotyczącej/dotyczących infrastruktury kolejowej realizowanej/realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne niż FIDIC warunki kontraktowe.

*Przez stanowisko dyrektora kontraktu Zamawiający rozumie przedstawiciela wykonawcy robót budowlanych w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnym, przy ich realizacji, który był zgłoszony do zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy.

2.2 Kierownik zespołu przeglądu dokumentacji–1 osoba:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do projektowania,

— minimum 12 miesięcy doświadczenia związanego z opracowywaniem lub sprawdzaniem dokumentacji projektowych przy inwestycjach kolejowych

2.3 Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej–1 osoba:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

— posiada co najmniej 2 lata (24 miesiące) doświadczenia zawodowego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

— w ciągu ostatnich 5 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu zdobył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie inwestycji infrastrukturalnej/infrastrukturalnych, realizowanej/ realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne niż FIDIC warunki kontraktowe.

Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Ciąg dalszy w rubryce „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” poniżej.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w Postępowaniu:

3.1 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik do IDW),

3.2 dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

3.3 inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2 IDW (pkt 3.2 powyżej),

3.4 wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik do IDW.

III.1.4)Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai
Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas:

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami: Cena - waga 100 %.

Szczegółowo kryteria zostały opisane w Tomie I SIWZ – IDW.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 11 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ (Tom II SIWZ jest zamieszczony na stronie https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego postępowania).

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w pkt 8.5 IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8.8, 9.1 i 9.7 IDW składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem zgodnie z treścią IDW.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w Tomie II SIWZ – Warunki umowy, zamieszczonym na stronie https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego postępowania.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/11/2020
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 18/01/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/11/2020
Vietos laikas: 12:00
Vieta:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, Pl. Matejki 12, 31-157 Kraków, sala konferencyjna (II piętro).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Ciąg dalszy sekcji III.1.2) „Minimalny poziom wymaganych standardów”:

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.7.1. – 9.7.4. IDW składa dokumenty określone w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn. Dz. U 2020, poz. 1282 ze zm.), tj.:

8.1 informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy) i pkt 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy,

8.2 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7, 9.7.8 IDW.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1. i 9.8.2 IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.(ciąg dalszy w Tomie I SIWZ-IDW).

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt 14.15.2 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe wymagania oraz dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający, forma tych dokumentów oraz informacje dotyczące formy oraz sposobu złożenia oferty są wymienione w Tomie I SIWZ – IDW zamieszczonym na stronie Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zamówienia.

12. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

13. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców, dostępnym na Platformie Zakupowej.

14.Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są nieodpłatne.

15. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

16. Komunikacja prowadzona jest drogą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane w Umowie lub Regulacjach Zamawiającego lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: Ustawa). 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/10/2020