Suministros - 497436-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Burgas: Autobuses y autocares

2018/S 217-497436

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Burgasbus“ EOOD
812114467
ul. „Industrialna“ No. 1
Burgas
8000
Bulgaria
Persona de contacto: Keta Petrova
Teléfono: +359 56988240
Correo electrónico: burgas_bus@b-trust.org
Fax: +359 56846763
Código NUTS: BG341

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.burgasbus.info

Dirección del perfil de comprador: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0004337.html

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0004337.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на 3 (три) броя нови автобуси за масов градски транспорт за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД

II.1.2)Código CPV principal
34121000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 3 (три) броя нови нископодови автобуси за масов градски транспорт

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34151000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG341
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Бургас

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 3 (три) броя нови нископодови автобуси за масов градски транспорт

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок за автобуса / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок за силовите агрегати / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Наличие на ретардер / Ponderación: 2
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Енергийни разходи / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Емисионни разходи / Ponderación: 1
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок за антикорозионно покритие и хидроизолация / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Специфичен разход на гориво / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Специфична мощност / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Литрова мощност / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 780 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 2
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се изисква.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (конкретен оборот) — доставка на нови автобуси, изчислен на базата на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер на 780 000,00 (седемстотин и осемдесет хиляди лева) BGN без ДДС.

Под „обхват на поръчката“ следва да се има предвид доставка на нови автобуси.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло или от участник в него.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 (една) доставка на нови автобуси за последните 3 (три) години (2015, 2016 и 2017 г.). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

III.1.4)Normas y criterios objetivos de participación
Lista y breve descripción de las normas y criterios:

Не може да участва и ще бъде отстранен участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.

Не може да участва и ще бъде отстранен участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

Не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

Участник, който не отговаря на изискване/изисквания на Възложителя, поставени в обявлението или документацията, се отстранява.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

— неотменяема и безусловна банкова гаранция в полза на възложителя,

— парична сума, внесена в касата на дружеството или по банков път,

— застраховка в оригинал, издадена в полза на възложителя.

III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора, в 30-дневен срок от получаването на доставката след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, и приемно-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на възложителя и изпълнителя.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/12/2018
Hora local: 16:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 08/01/2019
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018