Suministros - 497459-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Galabovo: Productos químicos

2018/S 217-497459

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Ey I Es-3S Maritsa Iztok I“ EOOD
123533834
Obshtina Galabovo, oblast Stara Zagora
Galabovo
6280
Bulgaria
Persona de contacto: Petya Shirokanska — spetsialist „Strategichesko snabdyavane“
Teléfono: +359 29045966
Correo electrónico: supply.ppl@aes.com
Fax: +359 41865099
Código NUTS: BG344

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aes.bg.

Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=97528&companyId=10572

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на химикали за нуждите на ТЕЦ „Ей и Ес-3С Марица Изток 1“ с

Número de referencia: ME1-2018-FA-OP-D-021
II.1.2)Código CPV principal
24000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е доставка на химикали за нуждите на ТЕЦ „Ей и Ес-3С Марица Изток 1“ с 9 обособени позиции:

— обособена позиция 1 „Доставка на натриев карбонат [Na2CO3], калцинирана сода — лека“,

— обособена позиция 2 „Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]“,

— обособена позиция 3 „Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40 %“,

— обособена позиция 4 „Доставка на сярна киселина [H2SO4]“,

— обособена позиция 5 „Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]“,

— обособена позиция 6 „Доставка на натриева основа [NaOН], течна, 50 %“,

— обособена позиция 7 „Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток 1“,

— обособена позиция 8 „Доставката на флокулант за избистряне на индустриални води“,

— обособена позиция 9 „Доставка на лабораторни химикали за работа с наличното оборудване на фирма НАСН

Поръчката е обявена в рамките на рамково споразумение за сключване на договори за 1 (една) година по съответната обособена позиция.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на натриев карбонат [Na2CO3], калцинирана сода — лека

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24313310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

1 980 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

1 800 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40 %

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312122
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

780 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на сярна киселина [H2SO4]

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24311411
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

720 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24312220
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

230 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на натриева основа [NaOН], течна, 50 %

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24311522
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

20 тона за покупка. Количествата са прогнозни. Доставките се извършват поетапно през цялата година в зависимост от натовареността на мощностите на централата въз основа на предварителна заявка по единични цени.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24962000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно техническа спецификация ME1-WTP-TRM-0388

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставката на флокулант за избистряне на индустриални води

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24962000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно техническа спецификация ME1-WTP-TRM-0388

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на лабораторни химикали за работа с наличното оборудване на

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG344
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

„Ей И Ес-3С Марица Изток I“ ЕООД, гр. Гълъбово 6280, област Стара Загора, общ. Гълъбово, БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Descripción del contrato:

Съгласно техническа спецификация ME1-WTP-TRM-0389

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 044-095938
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 112-18-PPL
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на натриев карбонат [Na2CO3], калцинирана сода — лека

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Брентаг България ЕООД
130948282
р-н Оборище, жк. Подуяне, бул. Ситняково № 48, ет. 10
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 878124700
Correo electrónico: petya.yosifova@brenntag.bg
Fax: +359 878124700
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 871 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 113-18-PPL
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на хидратна вар [Са(ОН)2]

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Калцит АД
115005545
ПЗ „Север“
Асеновград
4230
Bulgaria
Teléfono: +359 33162723
Correo electrónico: office@calcit-bg.com
Fax: +359 33162723
Código NUTS: BG421

Dirección de internet: www.calcit-bg.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 259 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 114-18-PPL
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на ферихлорид [FeCI3], течен, 40 %

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Хим Комерс 2009 ЕООД
200737056
ул. Жорж Папазов № 20, ет. 10, ап. 38
Ямбол
8600
Bulgaria
Teléfono: +359 882982506
Correo electrónico: chim.commerce@yahoo.com
Fax: +359 882982506
Código NUTS: BG343
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 226 200.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 115-18-PPL
Lote nº: 4
Denominación:

Доставка на сярна киселина [H2SO4]

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Химтекс ООД
836149057
ул. Бузлуджа № 33
Димитровград
6400
Bulgaria
Teléfono: +359 39160355
Correo electrónico: zop@chimtex.com
Fax: +359 39160355
Código NUTS: BG422

Dirección de internet: www.chimtex.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 93 600.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 116-18-PPL
Lote nº: 5
Denominación:

Доставка на натриев хипохлорит [NaClO]

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Химтекс ООД
836149057
ул. Бузлуджа № 33
Димитровград
6400
Bulgaria
Teléfono: +359 39160355
Correo electrónico: zop@chimtex.com
Fax: +359 39160355
Código NUTS: BG422

Dirección de internet: www.chimtex.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 59 110.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 117-18-PPL
Lote nº: 6
Denominación:

Доставка на натриева основа [NaOН], течна, 50 %

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Континвест ООД
040967273
р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка № 6
София
1111
Bulgaria
Teléfono: +359 8888359353
Correo electrónico: ilian@continvest.bg
Fax: +359 8888359353
Código NUTS: BG411

Dirección de internet: www.continvest.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 600.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 118-18-PPL
Lote nº: 7
Denominación:

Доставка на химикали за корекционна обработка на водните системи в ТЕЦ „Ей И Ес-3С Марица Изток I“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД
814181757
ул. Никола Габровски № 81A
Велико Търново
5000
Bulgaria
Teléfono: +359 62622429
Correo electrónico: head_office@hmi-company.com
Fax: +359 62622429
Código NUTS: BG321

Dirección de internet: www.hmi-company.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 73 959.74 BGN
Valor total del contrato/lote: 68 259.50 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 119-18-PPL
Lote nº: 8
Denominación:

Доставката на флокулант за избистряне на индустриални води

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Актуал Индъстрис ООД
115655895
район Северен, ул. Рогошко шосе № 6
Пловдив
4003
Bulgaria
Teléfono: +359 32906000
Correo electrónico: info@actual-industries.com
Fax: +359 32906000
Código NUTS: BG421
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 21 440.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 8 112.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 120-18-PPL
Lote nº: 9
Denominación:

Доставка на лабораторни химикали за работа с наличното оборудване на

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Хах Ланге ЕООД
131446037
район Лозенец, ул. Кръстьо Сарафов № 8
София
1164
Bulgaria
Teléfono: +359 29634454
Correo electrónico: info-bg@hach.com
Fax: +359 29634454
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 52 712.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 0.10 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018