Suministros - 497478-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento negociado 

Bulgaria-Kozloduy: Remolques

2018/S 217-497478

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 201-457547)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadkata na AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Persona de contacto: Ralitsa Spasova
Teléfono: +359 97376583
Correo electrónico: rvspasova@npp.bg
Fax: +359 97376007
Código NUTS: BG313

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kznpp.org

Dirección del perfil de comprador: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=4000

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на ремарке за транспорт на мобилен дизелгенератор GZ100

Número de referencia: 39646
II.1.2)Código CPV principal
34223300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на ремарке за транспорт на мобилен дизелгенератор GZ100

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 201-457547

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 16:00
Léase:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 16:00
Número de apartado: IV.2.3)
Localización del texto que se va a modificar: Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
En lugar de:
Fecha: 20/12/2018
Léase:
Fecha: 27/12/2018
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/11/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Получените заявления ще се отворят на 28.11.2018 г. от 10:00 часа на публично заседание в у-ние „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.