Suministros - 497483-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Tychy: Autobuses de servicio público

2018/S 217-497483

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 201-457556)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
PL22C
ul. Towarowa 1
Tychy
43-100
Polonia
Persona de contacto: Michał Krzysteczko
Teléfono: +48 322171041-44
Correo electrónico: pkm@pkmtychy.pl
Fax: +48 322170107/139
Código NUTS: PL22C

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pkmtychy.pl

Dirección del perfil de comprador: www.pkmtychy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO V

Número de referencia: 7/09/2018/PT
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B) oraz 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C) - zasilanych sprężonym gazem CNG spełniających normę emisji spalin EURO VI, spełniających wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:

Zadanie nr 1 - dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MAXI (tabor B);

Zadanie nr 2 - dostawa 23 sztuk fabrycznie nowych autobusów typu MEGA (tabor C).

Mając na uwadze, iż zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził dialog techniczny, działając na podstawie art. 31d ustawy Pzp udostępnia informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania – niniejsze informacje stanowią załącznik nr 1c do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 201-457556

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

Dla zadania nr 1:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Dokument powinien potwierdzać:

— uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dla zadania nr 2:

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Dokument powinien potwierdzać:

— uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 20 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

Léase:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

Dla zadania nr 1:

— warunek:

Uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1,2.

Dokument potwierdzający:

Sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 10 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Dla zadania nr 2:

— warunek:

Uzyskanie przez Wykonawcę wskaźnika płynności bieżącej w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych (liczony jako aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) na poziomie min. 1, 2.

Dokument potwierdzający:

Sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

— warunek:

Posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 20 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Dokument potwierdzający:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

— warunek

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN.

Dokument potwierdzający:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy, dniem publikacji ogłoszenia jest sobota, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia.

Número de apartado: III.1.6
En lugar de:
Léase:

Po punkcie 3 dodaje się punkt 4:

4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,

b) innej niż pieniądz – dokument został złożony w oryginale w formie elektronicznej i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego.

Número de apartado: VI.3
En lugar de:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ). Dokument JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją wskazaną w SIWZ (rozdział 10 pkt 10.3-10.5);

1.3 dowód wpłaty wadium;

1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Léase:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1.1 wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

1.2 oświadczenia wymienione w punkcie 7.1 – 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);

Jednolity dokument stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3 dowód wpłaty wadium;

1.4 pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona.

Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku, gdy wykonawca dysponuje pełnomocnictwem w formie pisemnej, skuteczne złożenie następuje poprzez uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu (wyciągu, kopii) z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Número de apartado: VI.4.3
Localización del texto que se va a modificar: Składanie odwołań
En lugar de:

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Léase:

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 10:15
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/