Tjänster - 497511-2018

10/11/2018    S217    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Östersund: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2018/S 217-497511

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Inlandsbanan (IBAB) Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556438-1795
Postadress: Box 561
Ort: Östersund
Nuts-kod: SE322
Postnummer: 831 27
Land: Sverige
Kontaktperson: Mats Portinson
E-post: mats.portinson@inlandsbanan.se
Telefon: +46 703245011

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inlandsbanan.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmxlwyft&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmxlwyft&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar

Referensnummer: DIA10449
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71322300
71600000
71631450
98363000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inlandsbanan AB inbjuder intresserade aktörer att inkomma med anbud gällande ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom teknikområdet broar.

Omfattningen av, och villkoren för, upphandlingen och efterföljande ramavtal framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/04/2019
Slut: 14/04/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där dennes verksamhet är etablerad.

I förekommande fall ska kravet även uppfyllas av sådan/-a aktör/-er vars kapacitet anbudsgivare åberopar och av samtliga aktörer om anbud lämnas i grupp.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

Om anbud lämnas i grupp finns inget krav på att gruppen (eller däri deltagande aktörer) som lämnar anbud, ska ha viss juridisk form. Om anbud lämnas av en grupp aktörer ska dock gruppen vara beredd att, om de tilldelas ramavtal och innan ramavtal ingås, formalisera samarbetet på ett för Inlandsbanan AB godtagbart sätt för att säkerställa fullgörande av åtagandet. Detta kan exempelvis göras genom bildandet av ett aktiebolag eller motsvarande juridiska form i den stat där verksamheten etableras. Ramavtal som följer denna upphandling ingås i aktuella fall mellan Inlandsbanan AB och den aktör som bildats (är resultatet av formaliseringen av samarbetet).

För ytterligare förutsättningar, se upphandlingsdokumenten.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Antidiskrimineringsvillkor enligt upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/03/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/12/2018
Lokal tid: 00:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppning kommer att äga rum så snart som möjligt efter anbudstidens utgång vid en protokollförd förrättning där inkomna anbud öppnas samtidigt vid närvaro från minst två av Inlandsbanan AB utsedda personer.

Anbudsöppningen är sluten, men på begäran av en anbudsgivare ska en person som är utsedd av en handelskammare närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611460600
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha inkommit till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/11/2018