Suministros - 497613-2018

10/11/2018    S217    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2018/S 217-497613

Główny Instytut Górnictwa, pl. Gwarków 1, A la atención de: Monika Wallenburg, Katowice 40-166, Polonia. Teléfono: +48 322592547. Fax: +48 322582205. Correo electrónico: mwallenburg@gig.eu

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 18.10.2018, 2018/S 201-457780)

Objeto:
CPV:38000000, 33793000, 34913000, 33696300, 33690000

Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

Artículos de vidrio para laboratorio

Piezas de recambio diversas

Reactivos químicos

Medicamentos diversos

En lugar de: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium ustala się w wysokości:

Część 1: Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji metodą Kjehdala (Vapodest, Gerhardt) 2 000,00 PLN

Część 2: Certyfikowane materiały referencyjne CRM 2 000,00 PLN

Część 3: Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego chromatografów jonowych Dionex ICS-5000, ICS-2500, ICS-1100 2 000,00 PLN

Część 4: Materiały laboratoryjne 2 000,00 PLN

Część 5: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-ID 300,00 PLN

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI SU-3500N 300,00 PLN

Część 7: Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń: CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, zmywarki Salvislab SDC1160 300,00 PLN

Część 8: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu Nanocolor® Vario Compact 2 oraz fotometru Nanocolor® 500D 1000,00 PLN

Część 9: Butle do posiadanego przez Zamawiającego mieszadła Rotax 6.8 oraz tygle i moździerze 1 000,00 PLN

Część 10: Tygle grafitowe 200,00 PLN

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10:00

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r.

Nr 42, poz. 275 ze zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju 217 Budynek Dyrekcji GIG.

6. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

Uwaga!!! Dokument JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19 -20.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - Wykonawca musi złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19 -20;

3) wypełniony druk Formularza techniczno - cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówień w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień cząstkowych, które będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79), 40-166 Katowice.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru. Gwarancja na materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności: płatność za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.11.2018 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 22.11.2018 - 10:30

Léase: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium ustala się w wysokości:

Część 1: Materiały eksploatacyjne dla posiadanego przez Zamawiającego zestawu do mineralizacji metodą Kjehdala (Vapodest, Gerhardt) – 2 000,00 PLN,

Część 2: Certyfikowane materiały referencyjne CRM – 2 000,00 PLN,

Część 3: Materiały eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego chromatografów jonowych DIONEX ICS-5000, ICS-2500, ICS-1100 –2 000,00 PLN,

Część 4: Materiały laboratoryjne – 2 000,00 PLN,

Część 5: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Morphologi G3S-ID – 300,00 PLN,

Część 6: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu elektronowego HITACHI SU-3500N – 300,00 PLN,

Część 7: Elementy eksploatacyjne do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń: CX-701 Elmetron, wirówki MPW-352, zmywarki Salvislab SDC1160 –300,00 PLN,

Część 8: Elementy eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego termostatu NANOCOLOR® VARIO Compact 2 oraz fotometru NANOCOLOR® 500D – 1 000,00 PLN,

Część 9: Butle do posiadanego przez Zamawiającego mieszadła ROTAX 6.8 oraz tygle i moździerze – 1 000,00 PLN,

Część 10: Tygle grafitowe – 200,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godz. 10:00

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

5.Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego) lub kopią potwierdzoną za zgodność kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Tak

VI.3) Informacje dodatkowe

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

5. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli tych, o których mowa w rozdziale XII punkt 2.2 ppkt. 2.2.1 niniejszej SIWZ;

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

8. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

9. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej też: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wypełnia pola z białym tłem, pola zacieniowane na szaro nie dotyczą niniejszego postępowania.

Uwaga. Dokument JEDZ należy złożyć w wersji elektronicznej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XXII pkt. 19-20.

Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp „Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów”.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.”

Oświadczenia w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia muszą być wypełnione i podpisane przez podmioty, których dotyczą, tj. Wykonawcę, poszczególnych wspólników konsorcjum oraz inne podmioty.

10. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

1) wypełniony druk Formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;

2) dokument (dokumenty), o którym mowa w rozdziale XIII punkt 9 SIWZ, czyli oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

3) wypełniony druk Formularza techniczno-cenowego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji;

4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii, potwierdzonej notarialnie.

11. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w rozdziale XIII punkt 10 SIWZ:

1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwaga nr 2: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 11 ppkt 1) zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w rozdziale XIII punktach 1.-8. SIWZ Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

Uwaga nr 3 (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),

2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty,

3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówień w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do momentu wyczerpania ilości asortymentów objętych umową.

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówień, na podstawie zamówień cząstkowych, które będą realizowane przez Wykonawcę na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Budynek CCTW, (wjazd od ulicy Korfantego 79), 40-166 Katowice, POLSKA.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

4. Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od daty dostawy towaru. Gwarancja na materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego i będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której ta faktura dotyczy. Okres ważności odczynników nie może być krótszy niż termin jest wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności: płatność za każdą dostawę cząstkową zostanie wykonana w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury obejmującej zrealizowaną dostawę.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

13.12.2018 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

13.12.2018 (10:30)

otras informaciones adicionales

Información que deberá ser modificada o añadida en el expediente de licitación correspondiente.

Si desea más información, consulte los documentos de licitación correspondientes

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub według takiego samego schematu.

1.1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

1.2. Oferta może być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, rtf, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty (załącznik nr 1) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

1.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

1.5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

1.6. Do oferty należy dołączyć:

— załącznik nr 2: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— załącznik nr 3: Formularz cenowy,

— pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— dowód wniesienia wadium

Ww. dokumenty muszą być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.7. W przypadku składania oferty na poszczególną część zamówienia nazwa pliku oferty powinna nawiązywać do numeru tej części zamówienia.

2.0.Informacja na temat dokumentów związanych z postępowaniem:

2.1.Wszystkie dokumenty składane w postępowaniu muszą odpowiadać wymaganiom opisanym w rozdziale XVI SIWZ.

2.2. Oświadczenie Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane jest w oryginale.

2.3. Dokumenty inne niż oświadczenie, składane w celu wskazanym w pkt. 2.2., składane są

W oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą.

2.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty – zał. nr 1 do SIWZ, która musi być sporządzona w języku polskim.

4.2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do podania: nazwy przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, typu/modelu oraz szczegółowego opisu technicznego- w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

5. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

6. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

7. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

Termin składania ofert przez platformę miniPortal upływa w dniu 13.12.2018.o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018 o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy Placu Gwarków 1, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro.