TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 497716-2021

01/10/2021    S191

Nederland-Hilversum: Onderhoud van straatverlichting

2021/S 191-497716

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 141-374771)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Nationaal identificatienummer: 371795087
Postadres: Dudokpark 1
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telefoon: +31 14035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hilversum.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: 1037827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

• het leveren van masten en armaturen;

• het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;

• het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;

• het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van masten en armaturen;

- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 141-374771

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 27-09-2021

Plaatselijke tijd: 13:00

Te lezen:

Datum: 02-11-2021

Plaatselijke tijd: 10:10

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De datum voor het openen van de kluis stond nog op 27 september terwijl de uiterste inschrijfdatum was gewijzigd in 2 november. De kluisopening is voor de volledigheid nu ook op 2 november gezet.