Obras - 497907-2021

01/10/2021    S191

Rumanía-Târgoviște: Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable

2021/S 191-497907

Anuncio de licitación – sectores especiales

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Número de identificación fiscal: RO 10084149
Dirección postal: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Localidad: Targoviste
Código NUTS: RO313 Dâmboviţa
Código postal: 130055
País: Rumania
Persona de contacto: Adrian Dumitru
Correo electrónico: achizitii@catd.ro
Teléfono: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.catd.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128458
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Agua

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DB-CL-07 Realizare statie de tratare Valea Lungă

Número de referencia: DB-CL-07
II.1.2)Código CPV principal
45252126 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-07 Realizare statie de tratare Valea Lungă”, incluzand:

1. Realizare statie de deferizare-demanganizare (Q=9 l/s) in incinta gospodariei de apa existente din localitatea Valea Lunga:

- execuție bazin de contact/oxidare;

- executie filtre catalitice pentru deferizare si demanganizare (și instalații hidromecanice și de automatizare necesare);

- achiziție echipamente de preparare și dozare reactivi;

- execuția cladirii ce adăpostește filtrele, suflantele, echipamentele de pompare intermediara, stația de reactivi si depozitul de reactivi

- execuție bazin de retenție apă de la spălarea filtrelor si instalatii aferente spalarii filtrelor;

- realizare gospodarie de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor in vederea indeplinirii NTPA 001/2005 a apei evacuate in emisar / recircularii apei si depozitarii namolului rezultat. l;

- realizare laborator pentru analize primare si vestiar cu dus;

- reabilitare statie de clorinare;

- realizare atelier mecanic;

- grup de exploatare dotat cu grup sanitar si fosa septica adiacenta;

- dotarea conductei de aductiune care colecteaza apa bruta de la foraje cu debitmetru electromagnetic, traductor de presiune, sonda multiparametru pentru pH, temperatura si turbiditate, oxidabilitate si analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA;

- dotarea conductei de plecare din GA Valea Lunga cu sonda multiparametru pentru pH, temperature, turbiditate si clor rezidual si analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA.

2. Obiecte auxiliare gospodariei de apa Valea Lunga:

- Retele in incinta

- Drumuri si platforme in incinta gospodariei de apa

- Sistematizare incinta

- Instalații de automatizare și monitorizare a proceselor de tratare

- Integrarea in SCADA a tuturor obiectelor componente din gospodaria de apa

- Instalatii electrice aferente tuturor obiectelor noi din gospodaria de apa

- Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa

- Instalatie de paratrasnet in incinta gospodariei de apa

- Sistem de securitate antiefractie in incinta gospodariei de apa

- Marire capacitate racord electric (post de transformare)

- Prevederea unui generator de rezerva de interventie, fix automat (cu panou de comanda si AAR)

- Amenajare drum de acces (cca. 800 m) la GA Valea Lunga, din drum comunal DC2.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conformitate cu legislatia nationala, incluzand toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 19 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare:

- 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;

- 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minim 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 619 558.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45233123 Trabajos de construcción de carreteras secundarias
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO313 Dâmboviţa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

UAT Valea Lungă - Judeţul Dâmbovița

II.2.4)Descripción del contrato:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-07 Realizare stație de tratare Valea Lungă”.

Durata de proiectare și executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 19 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimată a contractului include Sume Provizionate în valoare de 299.243,70 lei, pentru racordarea obiectivului la rețeaua de electricitate.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Costul operațional anual maxim garantat pentru stație de tratare Valea Lungă / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica – Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, a unei planificări adecvate a activităţilor şi a alocării adecvate a resurselor / Ponderación: 20
Criterio relativo al coste - Nombre: Pretul ofertei / Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 55
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Información adicional

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie

A se vedea conditia din sectiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv Sectiunea VI.3) Informatii suplimentare.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerinţa 1: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 și 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

- Persoanele juridice române vor prezenta, pentru sediul principal, certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora; pentru sediile secundare/punctele de lucru, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016

- alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE:

1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informaţii suplimentare.

2. Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

3. Neprezentarea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria răspundere, conform art.181 alin.(3) din Legea nr.99/2016.

4. Entitatea contractantă, conform art.184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedură ofertantii aflați în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.177, 178 şi 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-şi demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

7. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute.

Cerinţa 2: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin (1) din Legea 99/2016.

Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1.DUMITRU Adrian - Director General; 2. TUTUIANU Ioan - Director tehnic si de productie; 3. IONESCU Radu - Director economic; 4. DUMITRU Valentin - Manager Dezvoltare; 5. NECULAESCU Ionut Sergiu - Manager Investitii; 6. OLARU Marin - Presedinte Consiliu de Administratie; 7. SERBAN Marian - Membru Consiliu de Administratie; 8. CHITULESCU Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 9. TABARCA Corneliu - Membru Consiliu de Administratie; 10. DINU Paul - Membru Consiliu de Administratie; 11. ENACHE George Ionut - Reprezentantul in AGA al Consiliului Local Targoviste; 12. PETRE Dumitru - Expert Management activitati Investitionale (lucrari) UIP POIM- Membru in comisia de evaluare; 13. BORTESCU Adriana- Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice Membru in comisia de evaluare; 14. CONSTANTIN Doinita- Sef Birou Financiar -UIP POIM Membru in comisia de evaluare; 15. ZEGHERU Ionut Aurelian- Expert Management activitati Investitionale (lucrari) UIP POIM Membru in comisia de evaluare; 16. NITA Vasile Laurentiu- Sef Oficiu Juridic-Gestiune Personal- Membru in comisia de evaluare; 17. ZEGHERU Catalin Nicusor- Manager Tehnic UIP POIM Presedinte de rezerva in comisia de evaluare; 18.MARINESCU Loredana Maria-Cons. Jr. Oficiu Juridic-Gestiune Personal -Membru de rezerva in comisia de evaluare; 19.ILIESCU Gabriela-Expert Achizitii Publice-Birou Achizitii Publice -Membru de rezerva in comisia de evaluare; 20.CARBUNARU Catalina-Expert Management Activitati Investitionale (Servicii)- UIP POIM- Membru de rezerva in comisia de evaluare; 21.TASICA Laura - Economist Birou Financiar UIP POM-21. TASICA Laura - Economist Birou Financiar UIP POM- Membru de rezerva in comisia de evaluare; 22. STAICU Ovidiu – Expert Management activitati Investitionale (lucrari) UIP POIM- Membru de rezerva in comisia de evaluare;23. RADU Maria -Sef Serviciu financiar Contabilitate- semnatar contract (viza CFP).

Cerinţa 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea A. Capacitatea de a corespunde cerintelor

Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE:

(a) Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali și domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta.

(b) Operatori economici nerezidenti (straini) – documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana; - Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declarat... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cifra de afaceri anuala generalaCerinta – cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 8.000.000 lei (sau echivalent)

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" – Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator).La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare:- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala.Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016.Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerința – Experiență similarăOfertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a finalizat cel puțin o stație de tratare a apei potabile, de complexitate cel puțin comparabilă cu instalația care face obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cu o capacitate de min. 8 l/s (debit apă tratată la ieșirea din stație), în cadrul unui contract de proiectare și execuție.Note:1. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței se pot prezenta contracte de tip „proiectare și execuție” care au avut ca scop construirea sau reabilitarea sau modernizarea sau extinderea, aferente unor facilități existente și/sau noi.2. Prin „finalizat” se intelege:- lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finală.

Proportia de subcontractareInformatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontractezeOfertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract.Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti.Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Operatorii participanti la procedura vor completa, cu inform. aferente situatiei lor, si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat”. La nivelul DUAE ofertantii vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, obiectul contractului, benef. contractului si datele sale de contact, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (contractant unic, lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonst. indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. La solic. entitatii contractante, ofert. situat pe primul loc în clasam. interm. realizat dupa eval. ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin compl. DUAE, urmat. docum. doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie, datate, semnate şi parafate de beneficiar (autoritate contractantă sau beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate si duse la bun sfârsit; din documentele prezentate trebuie să reiasă: benef., perioada de derulare (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor, tipul si cantitatile de lucrari similare executate. Doc. emise in alta limba decat lb. romana, trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in lb. româna.In cazul contr. semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in consid. cursul de ref. publicat de BNR pentru ziua semnarii contr. In cazul in care un grup de op. ec. depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte docum. doved. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. In cazul in care of. isi dem. capacitatea teh. si profes. invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat cf. Formularului nr. 7 - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 7A – Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndepl. acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform preved. art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajam. ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contr. de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajam. tertului sustinator va fi prezentat odată cu DUAE si va fi insotit de doc. transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care terțul susținător va asigura îndepl. angajam. de susținere. Docum. justif. care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar of.situat pe primul loc în clasamentul interm. In cazul in care ofertantul este o asociere de op. ec. se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al asocierii și se va prezenta Acordul de asociere (model - F 3)

Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Ofertantul va constitui in favoarea entitatii contractante o garantie de participare(GP) în cuantum de 46.195 lei. G.P. se constituie in conf. cu preved. art. 42 din HG nr. 394/2016 , prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – Formularul nr. 1. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea GP prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., nr. RO77 RNCB 0128 0454 3363 0001, deschis la BCR, sucursala Targoviste.

Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata GP se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea E.C . in favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de EC;

- sa fie constituita in cuantumul precizat mai sus;

- sa aiba inscrisa perioada de valabilitate pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

In cazul depunerii de oferte în asociere, G.P. trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec.

GP emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in lb. româna.

Dovada constituirii GP va fi transmisă în format electronic (scanata în format .jpg sau .pdf, rezolutie minim 200 dpi), in SEAP, sectiunea „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Pentru o eval. si raportare unitare ale cuantum. G.P, echiv. pt o G.P in alta moneda se va face la cursul BNR di... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului este supusa urmatoarei conditii: descrierea conditiei se regaseste la sectiunea VI.3) Informaţii suplimentare, pct. 10

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/11/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 12/05/2022
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/11/2021
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv caietul de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, standarde specifice, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

2. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE numai in format electronic pana la data si ora limită de depunere a ofertelor, semnate cu semnatura electronica. Numai operatorii inscrisi in SEAP pot depune oferta. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitari se transmit in SEAP cu semnatura electronica. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. 1) din Legea nr.99/2016.

3. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire, în vederea completării DUAE în calitatea în care participă la respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare

participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (e-licitatie.ro): - ca operator economic; - ca participant la procedura de atribuire.

5. Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile, pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectul contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SEAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei.

6. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile / clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

7. Pentr... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucuresti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA - Serviciul Juridic
Dirección postal: Bd. I.C. Brătianu nr. 50
Localidad: Targoviste
Código postal: 130055
País: Rumania
Correo electrónico: secretariat@catd.ro
Teléfono: +40 245614403
Fax: +40 245611774
Dirección de internet: www.catd.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/09/2021