We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 497909-2018

13/11/2018    S218    Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Advies, projectbijstand en aanverwante diensten voor strategische en innovatieve ontwikkeling op het gebied van uitzendingen en multimedia

2018/S 218-497909

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Postadres: Rue Wiertz, 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu

Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Advies, projectbijstand en aanverwante diensten voor strategische en innovatieve ontwikkeling op het gebied van uitzendingen en multimedia

Referentienummer: COMM/AWD/2018/325
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van onderhavige opdracht is het bieden van een brede waaier aan adviesdiensten en projectbijstand aan het Europees Parlement zodat het een strategische ontwikkeling op het gebied van omroep- en multimedia-infrastructuur kan uitvoeren in Straatsburg en Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
NUTS-code: FRF11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg en Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Om het EP bij te staan bij zijn vernieuwingsproject moet deze dienstverlener de volgende diensten en competenties aanbieden:

— adviesdiensten en aanverwante deskundigen,

— projectbijstand en aanverwante deskundigen,

— omroep-, multimedia- en IT-deskundigen voor teamondersteuning en workshops,

— deskundigen en een netwerk/contacten van fabrikanten voor de opstelling van het bewijs van concept (proof of concept), pilotprojecten en een laboratorium met verschillende leveranciers van audiovisuele oplossingen in een preprojectfase.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 verlengingen van 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers die de opening willen bijwonen, wordt verzocht dit uiterlijk 3 werkdagen vóór de opening van de inschrijvingen per e-mail (avtenders@europarl.europa.eu) te bevestigen. De vertegenwoordiging is echter beperkt tot 1 persoon. Zie de voorwaarden (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018