Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 497909-2018

13/11/2018    S218    Európsky parlament - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Poradenstvo, projektová pomoc a súvisiace služby pre strategický a inovatívny rozvoj v oblasti vysielania a multimédií

2018/S 218-497909

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Poštová adresa: Rue Wiertz, 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenstvo, projektová pomoc a súvisiace služby pre strategický a inovatívny rozvoj v oblasti vysielania a multimédií

Referenčné číslo: COMM/AWD/2018/325
II.1.2)Hlavný kód CPV
71600000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť Európskemu parlamentu širokú škálu poradenských služieb a projektovej pomoci, aby mohol uskutočniť strategický rozvoj v oblasti vysielacej a multimediálnej infraštruktúry v Štrasburgu a v Bruseli.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100
Kód NUTS: FRF11
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg a Brusel

II.2.4)Opis obstarávania:

Aby podporil Európsky parlament v jeho projekte obnovy, ponúkne tento poskytovateľ nasledujúce služby a spôsobilosti:

— poradenské služby a súvisiacich odborníkov,

— projektovú pomoc a súvisiacich odborníkov,

— odborníkov v oblasti vysielania, multimédií a IT na tímovú podporu a workshopy,

— odborníkov a výrobné siete/kontakty s cieľom nastaviť overenie koncepcie, pilotné projekty, laboratórium s rôznymi dodávateľmi audio-video riešení v predprojektovej fáze.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

3 obnovenia na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/01/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/02/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači, ktorí sa chcú otvárania zúčastniť, to musia potvrdiť e-mailom (avtenders@europarl.europa.eu) najneskôr do 3 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok, s obmedzením svojho zastúpenia na 1 osobu. Pozri podmienky (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3544)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/11/2018