Dostawy - 497936-2019

22/10/2019    S204    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2019/S 204-497936

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 187-456077)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gaz-System S.A.
Adres pocztowy: ul. Mszczonowska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 02-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Wielowieyski
E-mail: jan.wielowieyski@gaz-system.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gaz-system.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży ochronnej, najem, logistyka, pranie, serwis, impregnacja, znakowanie odzieży dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

II.1.2)Główny kod CPV
18100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-456077

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przez okres 36 miesięcy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży ochronnej, najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji, znakowanie odzieży z magazynu własnego Zamawiającego oraz udostępnienia systemu elektronicznego/platformy do raportowania wyżej wymienionych usług dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A przez okres do 42 miesięcy z zastrzeżeniem, że usługi najmu, logistyki, prania, serwisu, impregnacji odzieży będą świadczone przez okres 36 miesięcy, a pierwszy okres do 6 miesięcy stanowi okres przygotowawczy.

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) dwa zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Polski przez okres nie krótszy niż 2 lata,

2) jedno zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Polski przez okres nie krótszy niż 2 lata,

3) Jedno zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Powinno być:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej:

1) 2 zamówienia polegające na dostawie odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

2) 1 zamówienie polegające na praniu odzieży ochronnej dla co najmniej 1 000 osób w co najmniej 20 (słownie: dwudziestu) lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata;

3) 1 zamówienie polegające na dostawie odzieży specjalistycznej dla co najmniej 500 osób.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełniania warunku w ust. 3 pkt 1–3 powyżej w ramach jednej referencji z zastrzeżeniem, że dane zamówienie spełnia 3 warunki jednocześnie.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: