Dienstleistungen - 498065-2019

22/10/2019    S204    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Konzessionsvergabeverfahren 

Rumänien-Pașcani: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2019/S 204-498065

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 157-389486)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/23/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Pașcani
Nationale Identifikationsnummer: 4541360
Postanschrift: Str. Ștefan cel Mare nr. 16
Ort: Pașcani
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 705200
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Laura Pascu
E-Mail: achizitii@primariapascani.ro
Telefon: +40 232718250
Fax: +40 232718250

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.primariapascani.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Pașcani

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019.1-delegare
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

In anul 2018, achizitorul prin prin HCL 34/2018 a aprobat infiintarea serviciului de iluminat public pentru U.A.T. Pascani.

In conformitate cu rezultatele studiului de fundamentare este necesara organizarea unei procedure de delegare prin concesiune a acestui serviciu creat pentru buna lui exploatare. Detaliile tehnice se regasesc in cadrul caietelor de sarcini atasate.

Durata concesiunii este de 5 ani.

Atentie: valoarea estimata a contractului avuta in vedere are doar scopul principal de a justifica alegerea procedurii de urmat, suma reprezentand valoarea estimata este o previziune -in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 100/2016, valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Numarul de zile pana [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/10/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 157-389486

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informatii suplimentare
Anstatt:

1) Oferta care va intruni punctajul total maxim, in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii in ordine descrescatoare a clasamentului ofertelor admisibile, va fi desemnata oferta castigatoare;

2) In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita reofertarea printr-o clarificare inaintata ofertantilor in cauza, reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura online);

3) Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza art. 93 alin. (2) din Legea 100/2016. Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor incarca obligatoriu, in SEAP, la sectiunea „Intrebari”, conform notificarii ANAP cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari prin intermediul SEAP (publicata pe site-ul www.anap.gov.ro). Asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa propriile DUAE, care vor fi incluse in oferta si vor avea in vedere neincadrarea in prevederile art. 44, 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantii vor completa toate campurile din DUAE solicitate de autoritatea contractanta. Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca acesta sa contina informatiile solicitate. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului;

4) Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, in termenul precizat in Fisa de date a achizitiei, prin accesarea sectiunii „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfasurare. Accesarea sectiunii „Intrebari”, va conduce la directionarea operatorului economic in lista întrebarilor, care cuprinde atat solicitarile de clarificari adresate de catre operatorul curent, cat si toate intrebarile altor participanti la procedura de achizitie la care autoritatea/entitatea contractanta a oferit raspunsul; dupa publicarea raspunsului in cadrul SEAP de catre autoritatea/entitatea contractanta, atat continutul întrebarii, cat si documentul încarcat de catre operatorul economic (daca este cazul) devin vizibile tuturor participantilor inscrisi la respectiva procedura; Entitatea contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cuprinsul anuntului de participare/anuntului de participare simplificat. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in fisa de date;

5) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP, la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

muss es heißen:

1) Oferta care va intruni punctajul total maxim, in urma aplicarii algoritmului de calcul prezentat anterior, si intocmirii in ordine descrescatoare a clasamentului ofertelor admisibile, va fi desemnata oferta castigatoare;

2) In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita reofertarea printr-o clarificare inaintata ofertantilor in cauza, reofertarea se realizeaza prin transmiterea unei oferte financiare in plic inchis;

3) Oferta si documentele care o insotesc se depun conform instructiunilor din fisa de date a achizitiei, in plic inchis, eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor transmite conform cerintelor din fisa de date a achizitiei, prin orice forma: fax, e-mail, servicii postale. Asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa propriile DUAE, care vor fi incluse in oferta si vor avea in vedere neincadrarea in prevederile art. 44, 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016. Ofertantii vor completa toate campurile din DUAE solicitate de autoritatea contractanta. Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca acesta sa contina informatiile solicitate. Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului;

4) Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin fax, e-mail, servicii postale, in termenul precizat in fisa de date a achizitiei. Dupa publicarea raspunsului in cadrul SEAP de catre autoritatea/entitatea contractanta, atat continutul întrebarii, cat si documentul încarcat de catre operatorul economic (daca este cazul) devin vizibile tuturor participantilor inscrisi la respectiva procedura; Entitatea contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cuprinsul anuntului de participare/anuntului de participare simplificat. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in fisa de date;

5) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin fax sau e-mail sau servicii postale, cu confirmare de primire. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin fax sau e-mail sau servicii postale, cu confirmare de primire.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.