Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 49809-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Gouda: Toezicht op of meting van bodemvervuiling

2022/S 020-049809

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 245-646189)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Midden-Holland
Nationaal identificatienummer: 39720503
Postadres: Thorbeckelaan 5
Plaats: GOUDA
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2805CA
Land: Nederland
Contactpersoon: Gusta Koopman
E-mail: info@odmh.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.odmh.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nazorg vanaf 2022

Referentienummer: 2021195178
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90732600 Toezicht op of meting van bodemvervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de jaarlijkse nazorgwerkzaamheden op 5 nazorglocaties. De nazorgwerkzaamheden zijn vastgelegd in de diverse jaarrapportages, saneringsplannen en nazorgplannen. Daarnaast worden gedurende de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw van de nazorg onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 245-646189

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/02/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 04-02-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 04-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepaste termijnen