Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49809-2022

28/01/2022    S20

Nederland-Gouda: Toezicht op of meting van bodemvervuiling

2022/S 020-049809

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 245-646189)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Midden-Holland
Nationaal identificatienummer: 39720503
Postadres: Thorbeckelaan 5
Plaats: GOUDA
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2805CA
Land: Nederland
Contactpersoon: Gusta Koopman
E-mail: info@odmh.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.odmh.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nazorg vanaf 2022

Referentienummer: 2021195178
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90732600 Toezicht op of meting van bodemvervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de jaarlijkse nazorgwerkzaamheden op 5 nazorglocaties. De nazorgwerkzaamheden zijn vastgelegd in de diverse jaarrapportages, saneringsplannen en nazorgplannen. Daarnaast worden gedurende de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw van de nazorg onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 245-646189

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/02/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 04-02-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

Te lezen:

Datum: 04-03-2022

Plaatselijke tijd: 12:05

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Aangepaste termijnen