Služby - 498176-2019

Submission deadline has been amended by:  18509-2020
23/10/2019    S205

Lucembursko-Lucemburk: EIB - Pokročilý systém správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB

2019/S 205-498176

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská investiční banka
Poštovní adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2950
Země: Lucembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eib.org
Adresa profilu zadavatele: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5579
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pokročilý systém správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB

Spisové číslo: CFT-1569
II.1.2)Hlavní kód CPV
48000000 Balíky programů a informační systémy
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je zadání samostatné rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem služeb na zajištění pokročilého systému správy případů (e-CMS) pro skupinu EIB: software, realizace (včetně příslušných licencí), údržba, podpora, školení a související služby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72263000 Implementace programového vybavení
72261000 Podpora programového vybavení
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
72267000 Údržba a opravy programového vybavení
72260000 Služby programového vybavení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory skupiny EIB v Lucemburku a prostory poskytovatel služeb, dle potřeby.

II.2.4)Popis zakázky:

Toto výběrové řízení je zaměřeno na zajištění celého rozsahu služeb: softwaru, realizace (včetně příslušných licencí), údržby, podpory, školení a souvisejících služeb pokročilého systému správy případů. Jiné softwarové řešení nebo budoucí vývoj produktu založený na prostředí cloud nespadají do rámce tohoto řízení a nebudou brány v úvahu. Řešení SaaS (software jako služba) také nebude bráno v úvahu. Další údaje jsou uvedeny v dokumentaci výběrového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 900 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/12/2019
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/12/2019
Místní čas: 16:00
Místo:

Na požádání bude hospodářským subjektům, které podají nabídku, poskytnut písemný zápis z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/10/2019