Diensten - 498176-2019

Submission deadline has been amended by:  18509-2020
23/10/2019    S205

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep

2019/S 205-498176

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5579
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep

Referentienummer: CFT-1569
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het gunnen van een raamovereenkomst aan 1 enkele dienstverlener voor de levering van een geavanceerd casemanagementsysteem (e-CMS) voor de EIB-groep: software, implementatie (inclusief bijbehorende licenties), onderhoud, ondersteuning, opleiding en aanverwante diensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
72261000 Softwareondersteuningsdiensten
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
72200000 Softwareprogrammering en -advies
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72260000 Diensten in verband met software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de EIB-groep in Luxemburg en de kantoren van de dienstverlener (indien vereist).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbesteding beoogt het leveren van een volledige omvang van software, implementatie (inclusief bijbehorende licenties), ondersteuning, opleiding en aanverwante diensten van een geavanceerde casemanagementsysteem aan de EIB-groep. Alle softwareoplossingen of toekomstige ontwikkeling van een product gebaseerd op een cloudomgeving liggen buiten het kader van deze overeenkomst en worden niet in aanmerking genomen. Een SaaS- (Software as a Service) oplossing wordt eveneens niet in aanmerking genomen. Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/12/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, vanaf de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/10/2019