Servicii - 498176-2019

Submission deadline has been amended by:  18509-2020
23/10/2019    S205

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI

2019/S 205-498176

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5579
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI

Număr de referinţă: CFT-1569
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este atribuirea unui contract-cadru unui prestator unic de servicii pentru furnizarea unui sistem avansat de gestionare a cazurilor (e-CMS) pentru grupul BEI: software, punerea în aplicare (inclusiv licențele conexe), întreținerea, suportul, instruirea și serviciile conexe.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72263000 Servicii de aplicare de software
72261000 Servicii de asistenţă pentru software
72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă
72200000 Servicii de programare şi de consultanţă software
72267000 Servicii de întreţinere şi reparaţii de software
72260000 Servicii de software
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Sediul Grupului BEI din Luxemburg și sediul furnizorului de servicii, după caz.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Această achiziție are ca obiectiv furnizarea în favoarea grupului BEI a întregii game de software, punerea în aplicare (inclusiv licențele conexe), întreținerea, suportul, instruirea și serviciile aferente unui sistem de gestionare a cazurilor în avans. Orice soluție software sau dezvoltarea viitoare a unui produs bazat pe un mediu cloud nu intră în sfera de aplicare a acestui contract și nu va fi luată în considerare. Nici o soluție SaaS (Software-ul ca serviciu) nu va fi luată în considerare. Pentru informații suplimentare, a se vedea dosarul licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/12/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/12/2019
Ora locală: 16:00
Locul:

La cerere, procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor va fi pus la dispoziția operatorilor economici care au depus o ofertă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acestuia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2019