Leveringen - 49840-2023

25/01/2023    S18

Roemenië-București: Boorputkoppen

2023/S 018-049840

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Nationaal identificatienummer: 24593762
Postadres: Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Et. 8, Sectorul 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014472
Land: Roemenië
Contactpersoon: ExxonMobil Global Services
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefoon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.exxonmobil.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare si suport pentru instalarea de capete de sonda, inclusiv servicii asociate (Supply and installation support of wellheads, including associated services)

Referentienummer: RO-NP-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43612400 Boorputkoppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectivul Contractului include urmatoarele:

• furnizarea si suport pentru instalarea de sisteme subacvatice de capete de sonda

• inchirierea instrumentelor pentru introdus

• personal de service

• alte servicii incidentale (de exemplu: depozitare, achizitionare de consumabile)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
76521000 Offshore-installatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Romania, Marea Neagra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nici o descriere

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Numarul de deplasari necesar pentru instalarea capetelor de sonda corelate cu instrumentele propuse de fiecare candidat / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici Tehnice / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Val max incl op sist cap de sonda pe cicl de viata:art 117 lit.c-L99/'16;var cant:art 236-L99/'16.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 185-380120
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

INFO COMPLETE SI DETALIATE DESPRE PUNCTAJUL (ALGORITMUL DE CALCUL) PT LIMITAREA NR DE CANDID. REFERITOR LA SECT IV.1.2 DIN FISA DE DATE A ACHIZITIEI (FDA) SUNT PREZENT. IN ANEXA 2 LA FDA–CRT. DE SELECTIE.

A. Media cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 ex. fin. incheiate (`14, `15, `16)-pondere 75%

B. Livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (pana la termenul limita ptr depunerea Solicitarii de Participare (SdP))-pondere 25%

Info pt aplic. crt. de selectie vor fi obtinute din DUAE (raspuns) si doc. suport prezentate de Candidat, la cerere.

Nr de pct pe care un Candidat le obtine se determina utilizand formula: (N-(P-1)*10 pct, unde: N – nr de Candidati; P – pozitia in clasament de la cea mai mare la cea mai mica medie a cifrei de afaceri anuala / nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametrul mare livrate in ultimii trei ani; „10 pct"- pasul utilizat pentru calcularea pozitiei candidatului in raport cu crt. de selectie.

Daca 2 sau mai multi Cand. au obtinut acelasi nr de pct dupa ce Entitatea Contractanta (EC) a aplicat crt. de selectie, departajarea lor se va realiza tinand cont de cantit cea mai mare de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani. Se va acorda prioritate Candid cu cel mai mare nr de sisteme subacvatice de capete de sonda cu diametru mare livrate in ultimii 3 ani.

Daca la finaliz. celei de a 2a etape a procedurii, exista Oferte Finale (OF) cu acelasi nr de puncte, in urma aplicarii crt. de atribuire, EC va selecta OF acordand prioritate OF care, pe baza info incluse in Prop Tehn Fin, se va determina ca are cea mai mare contributie la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO). Determinarea contributiei la dezv. capacit. activit. econom. locale (din RO) se va realiza pe baza urm. info: cel mai mare procent din valoarea Contract. care urmeaza a fi cheltuit ptr continut local (materiale si forta de munca) inclus in Prop. Tehn. la capit. continut national si local, ca raspuns la continutul Doc. Descrip.

IN APLIC. PREVED ART 164 DIN L. 99/2016 SI ART 22 ALIN 3 DIN HG 394/2016 SI, IN SCOPUL DE A OFERI OPERATORILOR ECONOMICI (OE) INFO COMPLETE, INFO INCLUSE IN FDA SUNT SUPLIMENTATE CU INFO SI INSTRUC. DESPRE CUM TREBUIE CITITA/ANALIZATA DOC. DE ATRIBUIRE (ANEXA 1 LA FDA).

Candidatii rezidenti in tarile CE si Spatiul Economic EU, pot consulta site-ul CE-DG Crestere economica la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ ptr a identifica si compara doc. echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de EC in FDA.

Serviciul web ptr DUAE disponibil la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome poate fi acces. de orice parte implic. in procedura care trebuie sa prez. un DUAE.

Imposibilitatea de a pune la dispozitie info relevante in sect. DUAE sau declaratiile false in legatura cu info oferite pot duce la excluderea OE din procedura.

Prin indicarea adresei unde dovezile sunt disponibile in format electronic, OE este de acord ca EC poate prelua documentatia, avand in vedere normele nationale de punere in aplicare a Dir. 95/46/CE privind preluc. datelor cu caracter personal, in special a categ. speciale de date, cum ar fi infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.

Nota: DUAE definit ca atare in L99/2016 este denumit si DEAU in Dir. Europ. CE 2014/25 si reprez. acelasi document.

Note restrictive

In afara de a desemna un document ca "SIGILAT" in scopul nedivulgarii altor parti in conf. cu art 231, alin 6 din L. 99/2016, prin transmiterea unei SdP, Candid. este de acord sa nu marcheze drept confidential niciun doc. (inclusiv schite) transmise in cadrul SdP. Candidatul este de acord ca in cazul in care apar astfel de insemnari pe orice doc, EC este autorizata sa elimine si/sau sa nu ia in considerare orice astfel de limbaj restrictiv si este libera sa utilizeze si sa dezvaluie orice sau toate info continute de acestea catre companiile sale afiliate sau a unor terti, fara nici o explicatie catre Candid.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Postadres: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Postadres: Calea Floreasca 169 A, Corp B, Et. 8, sector 1
Plaats: Bucuresti
Postcode: 014472
Land: Roemenië
E-mail: alin.stirbu@exxonmobil.com
Telefoon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Internetadres: www.exxonmobil.com
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023