Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 49840-2023

25/01/2023    S18

Roemenië-București: Boorputkoppen

2023/S 018-049840

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Nationaal identificatienummer: 24593762
Postadres: Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, Et. 8, Sectorul 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014472
Land: Roemenië
Contactpersoon: ExxonMobil Global Services
E-mail: contractare.petrom@petrom.com
Telefoon: +40 318607200
Fax: +40 318607280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.exxonmobil.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare si suport pentru instalarea de capete de sonda, inclusiv servicii asociate (Supply and installation support of wellheads, including associated services)

Referentienummer: RO-NP-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43612400 Boorputkoppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
76521000 Offshore-installatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223 Constanţa

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 185-380120

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023