Werken - 498408-2019

23/10/2019    S205

Duitsland-Rostock: Timmer- en schrijnwerk

2019/S 205-498408

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Postadres: Wallstraße 2
Plaats: Rostock
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
Postcode: 18055
Land: Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de
Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum Tischler- Innentüren 19E0032K

Referentienummer: 19E0032K
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45422000 Timmer- en schrijnwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 389 192.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 121-295742

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19E0032K
Benaming:

20319-E9-0001 Universitätsmedizin Rostock-Neubau Biomedicum, Tischler Innentüren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/09/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Richter Baustoffe GmbH & Co.KGaA
Postadres: Hinter den Kirschkaten 75-79
Plaats: Lübeck
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 23560
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 389 192.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/10/2019