Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 49844-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-București: Entwicklung von Vernetzungssoftware

2023/S 018-049844

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DEPARTAMENTUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI
Nationale Identifikationsnummer: 44575167
Postanschrift: Strada: Muzeul Zambaccian, nr. 17
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 011871
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): STEFAN MINCU
E-Mail: stefan.mincu@dprp.gov.ro
Telefon: +40 732450758
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dprp.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161871
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Guvernamentala

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii IT pentru dezvoltare sistem electronic monitorizare Strategie pentru SIPOCA 730, în cadrul proiectului ”Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16/2022/SIPOCA730
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212210 Entwicklung von Vernetzungssoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziția de servicii IT va conține un sistem electronic care va cuprinde 2 module:

1. MODUL ÎNREGISTRARE UTILIZATORI/ENTITĂȚI și FINANȚĂRI

• Submodul: Înregistrare

• Submodul: Finanțari nerambursabile în cadrul sesiunilor de finanțare, stabilite prin Ghidurile de finanțare

o Componenta: Program Proiecte

o Componenta: Program Granturi

o Componenta: Program Acțiuni proprii

o Componenta: Program Burse

Fiecare submodul și componentă va avea secțiuni de depunere, comunicare și implementare. Aplicația dezvoltată va oferi posibilitatea adaugării ulterioare de noi componente (ex. contractare, monitorizare). Aceste adăugiri ulterioare nu fac obiectului prezentei achiziții.

2. MODUL DE MONITORIZARE A STRATEGIEI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ȘI A PLANULUI DE PRIORITIZARE A INTERVENTIILOR;

conform caietului de sarcini.

Autoritatea va raspunde cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 237 662.80 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, cod postal 011871

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui set de instrumente de planificare strategică prin fundamentarea unei noi Strategii pentru românii de pretutindeni, în vederea identificării de soluții specifice, ca răspuns la problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din afara granițelor țării.

Noua Strategie își propune să mențină viziunea privind păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității românilor din afara granițelor și creșterea coeziunii comunităților românești, actualizând obiectivele și măsurile de politică publică astfel încât să răspundă necesităților românilor de pretutindeni.

Ca parte a activităților desfășurate în cadrul proiectului ”Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de DRP”, cod SIPOCA730/MySM130070, sunt prevăzute achiziția de Servicii IT pentru dezvoltarea unui sistem electronic integrat care sa realizeze în acelasi timp monitorizarea măsurilor cuprinse în Strategie și în Planul de prioritizare a intervenţiilor, precum și procesul de depunere de proiecte de finanțare şi de urmărire a acestora, evaluând gradul de realizare a obiectivelor Strategiei pentru Românii de Pretutindeni şi a Planului de prioritizare a intervenţiilor.

Ofertantul declarat câștigător va fi responsabil pentru realizarea sistemului electronic (o aplicație informatică sau mai multe aplicații funcționând corelat) care va cuprinde, orientativ, următoarea structură și va fi dezvoltată/dezvoltat pe platforma Diaspora.gov.ro:

1. MODUL ÎNREGISTRARE UTILIZATORI/ENTITĂȚI

2. MODUL FINANȚĂRI:

• Submodul: Program acordări finanțari nerambursabile în cadrul sesiunilor de finanțare, stabilite prin Ghidurile de finanțare

• Submodul: Program Granturi

• Submodul: Program Acțiuni proprii

• Submodul: Program Burse

Fiecare submodul va avea secțiuni de depunere, comunicare și implementare. Aplicația dezvoltată va oferi posibilitatea adaugării ulterioare de noi componente (ex. contractare, monitorizare). Aceste adăugiri ulterioare nu fac obiectului prezentei achiziții.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: (EC 3) Expert dezvoltare software / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: (EC 2) Expertului cheie cu rol de arhitect de sistem / Gewichtung: 7
Qualitätskriterium - Name: (EC 1) - Manager de proiect / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Garanție și suport pentru sistemul informatic, conform cerințelor de garanție și suport / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: (EC 4) Expert baze de date – 1 persoană / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație și sistem judiciar eficiente a POCA 2014 – 2020 , Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri. Bugetul proiectului este în valoare de 4.510.874,07 lei, din care 3.788.406,34 lei reprezintă cofinantarea din partea Fondului Social European. Perioada de implementare a proiectului este de 46 luni.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorii economici (Ofertanții /Terții susținători /Subcontractanții) participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

2. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

3. Neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE;

4. Neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016 - se va completa DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică. Operatorii economici (Ofertanții /Terții susținători /Subcontractanții) trebuie să demonstreze că nu se încadrează în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) – se va prezenta DUAE și se va încărca în SEAP declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante, precum și cele care participă la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziție publică sunt:

1. Gheorghe-Florin Cârciu - Secretar de Stat

2. Lavinia-Cristina Arnăutu – Director

3. Radu Cosma – Director

4. Corina Chertes – Șef serviciu

5. Mircea Marin – Șef serviciu

6. Ioana Paslaru – Șef serviciu

7. Petrică Badea – Șef serviciu

8. Daniel Stegărescu – Șef serviciu

9. Oana Petrescu - Șef birou

10. Roxana Dasoveanu - Sef serviciu

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente vor fi:

- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor restante către bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasă faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestuia pentru sediul principal, iar pentru punctele de lucru/sediile secundare se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorat;

- certificat de atestare fiscala privind plata obligațiilor restante către bugetul local din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii restante pentru sediul social și punctele de lucru declarate la momentul prezentării acestuia ;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166,

alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Notă: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, împreună cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziția ofertantului resursele invocate și din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Terțul/terții susținător(i) trebuie să poată dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului. Ofertantul trebuie să poată demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant.

Operatorii economici (Ofertanții, terții susținători și subcontractanții) împotriva cărora au fost deschise proceduri de insolvență nu vor fi excluși din procedura de atribuire dacă Autoritatea Contractantă, în baza documentelor/informațiilor transmise de către operatorii economici, poate determina că acesta are capacitatea de a îndeplini obligațiile contractuale, în condițiile în care operatorii economici se află: fie în faza de observație și a adoptat măsurile necesare și fezabile pentru continuarea sustenabilă a activității curente; fie în faza de reorganizare judiciară, cu respectarea integrală a graficului de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță.

Notă: Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce caracterizează situația lor. Persoanele juridice străine vor prezenta orice document considerat edificator privind neîncadrarea în motivele de excludere prevăzute de lege. Documentele emise în alta limbă decât limba română trebuie sa fie însoțite de traduceri autorizate, în limba română.

Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

În Formularul DUAE, publicat în SICAP de autoritatea contractantă, ca făcând parte din documentația de atribuire, ofertanții au obligația de a preciza, în cuprinsul DUAE depus în cadrul procedurii, dacă intenționează sau nu să subcontracteze o parte din contract, urmând ca, în situația în care au această intenție, să specifice denumirea/denumirile acestora conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 193, alin. (3) din același act normativ.

Operatorii economici care participă pe cont propriu vor depune un singur DUAE.

Operatorii economici care se bazează pe capacitățile altor entități (terți susținători/ subcontractanți) vor depune un DUAE propriu și câte un DUAE completat de terțul susținător / subcontractant prin raportare la partea susținută / subcontractată.

Operatorii economici care depun ofertă în asociere vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/ grupului, inclusiv liderul acesteia. Operatorul economic își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedura de atribuire.

Analizarea documentelor prezentate de ofertant de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților legali, obiectul de activitate, sau in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie să fie autorizat să desfăsoare activităţile aferente contractului de achiziție publică, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizaţia de funcţionare sau alte documente echivalente din care să rezulte competenţa acestora de a realiza activităţile care fac obiectul prezentului contract. În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele vor fi depuse în limba in care au fost emise, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătura, menționat în clar numele întreg al persoanei semnatare. Nu se vor folosi prescurtări. Daca există incertitudini referitoare la situația unui operator economic, autoritatea contractantă are dreptul să solicite informații direct de la autoritățile competente. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaValoarea cifrei de afaceri medii anuale va fi calculata in functie de valoarea estimata prin raportare la valoarea estima a contractul si anume 1.237.662,80 lei fara TVA. Valoarea cifrei de afaceri medii anuale va fi cel putin egala 1.237.662,80 lei, in conformitate cu prevederile art. 175 din legea nr. 98/2016 privind achizitiilor publice. Media cifrei de afaceri impusă operatorilor economici respectă prevederile art. 175 coroborat cu art. 176 din Legea 98 /2016 privind achiziţiile publice.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Toate informatiile solicitate vor fi prezentate prin intermediul DUAE, iar documentele justificative care demonstreaza sustinerea informatiilor vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar de catre ofertatul clasat pe primiul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2019, 2020 si 2021), din care rezulta cifra de afaceri anuala (vizate si înregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) au prestat servicii similare în ultimii 3 ani în cadrul unuia sau mai multor contracte similare, servicii de natura celor prevăzute în caietul de sarcini, a căror valoare cumulată să fie de minim 1.237.662,80 lei fara TVA. Pentru dovedirea indeplinirii cerintei solicitate, se va prezenta initial numai DUAE prin completarea listei principalelor servicii similare (prin proiect/ contract similar se înțelege implementarea unui sistem informatic în cadrul căreia s-a dezvoltat/ configurat o soluție software ce presupune crearea și gestionarea de baze de date) efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, urmand ca documentele justificative solicitate sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertatul clasat pe primiul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Proportia de subcontractareOfertantul trebuie să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de servicii de proiectare prestate, valoarea fără TVA, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi activităţile pentru care a fost responsabil.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandări;- procese-verbale de recepţie / procese verbale de recepție la terminarea serviciilor; - certificări de bună execuţie;- certificate constatatoare. Experienta similara se va dovedi prin prezentarea documentelor necesare indeplinirii unor prestari similare, prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Aceste cerinte, reprezintă un plus de siguranţă pentru autoritatea contractantă că, în cazul în care operatorul va fi desemnat câştigător, va putea îndeplini contractul în cauză cu succes. Un ofertant care a mai prestat servicii similare în mod corespunzător prezintă un risc scăzut de neîndeplinire a noului contract.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informaţii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, tipul/categoriile de servicii de proiectare prestate, tipul/categoriile de servicii de lucrări executate, valoarea fără TVA, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi activităţile pentru care a fost responsabil. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerinţele stabilite prin DUAE şi prin documentaţia de atribuire. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie / recepție la terminarea lucrărilor; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Se vor depune, împreună cu DUAE și angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Terțul/terții susținător(i) trebuie să poată dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului.Ofertantul trebuie să poată demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. După caz, împreună cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Persoana care asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa formularul nr.5.

Operatorii economici vor indica în cadrul DUAE informații cu privire la partea/părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze.Nota:Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea subcontractanților.Autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanţilor propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Se va cmpleta formularul nr.7.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare. conform Ordin nr. 380/15.12.2022.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 zile

Autoritatea va raspunde cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareLegea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DEPARTAMENTUL PENTRU ROMANII DE PRETUTINDENI
Postanschrift: Str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 011871
Land: Rumänien
E-Mail: secretariat@dprp.gov.ro
Telefon: +40 374414630
Internet-Adresse: www.dprp.gov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023