Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 498448-2022

13/09/2022    S176

Polonia-Nowiny: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 176-498448

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Nowiny
Indirizzo postale: ul. Białe Zagłębie 25
Città: Nowiny
Codice NUTS: PL721 Kielecki
Codice postale: 26-052
Paese: Polonia
E-mail: przetargi.gkb@nowiny.com.pl
Tel.: +48 413475000
Fax: +48 413475011
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.nowiny.com.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny od dnia 01.012023r do 31.12.2023r.

Numero di riferimento: INO.271.4.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 2 769 Mg .

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Nowiny.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy Nowiny. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 2 769 Mg . 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1)odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 1 235 Mg, 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych w ilości 983 Mg, 3)odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (odpadów spożywczych, kuchennych i ulegających biodegradacji) w ilości 354 Mg, 4)odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas zbiórki obwoźnej z terenu gminy w okresie wiosennym i jesiennym (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmującej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów w ilości 197 Mg.

Ilości poszczególnych rodzajów odpadów są podane w sposób szacunkowy w celu wyliczenia przez Wykonawców ceny oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywać się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Zakres zamówienia obejmuje: -odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowiny, tj. z miejscowości.: Bolechowice, Kowala, Kowala Mała, Szewce, Zawada, Wola Murowana, Zgórsko, Zagrody, Trzcianki, Sitkówka, Słowik, Nowiny, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, oraz zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowiny, -wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i w worki do gromadzenia odpadów, -odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z określonymi przepisami prawa w tym zakresie, -organizacja i przeprowadzenie dwa razy w trakcie trwania umowy (w okresie wiosennym i jesiennym) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów komunalnych niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Nowiny, -prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego świadczenia, - w zależności od deklaracji złożonej w Formularzu Ofertowym, przedmiot umowy obejmuje również: mycie i dezynfekcję pojemników na odpady w trakcie trwania umowy, oraz sprzątanie altanek śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej w momencie świadczenia usługi odbioru odpadów, polegające na zamiataniu i zebraniu wszystkich odpadów leżących poza pojemnikami bez względu na przepełnienie pojemników Przedmiot umowy nie obejmuje odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy- Załączniku nr 5 do SW. W związku z ograniczoną liczbą znaków Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami określonymi w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Dezynfekcja („D”) / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Sprzątanie ( „S”) / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z ograniczona liczba znaków szczegółowe informacje zawarte są w rozdziałach w rozdziałach od I - XXIV SWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie dokumentów tj.:

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpisu do rejestru BDO, dokonywanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. potencjał techniczny wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia:

a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Nowiny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy.

b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:

- co najmniej dwoma pojazdami specjalnymi przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemności 120 l i 240 l,

- co najmniej czterema pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- co najmniej jednym samochodem do wywozu odpadów z miejsc trudno dostępnych o szerokości dróg do 2,5 m o ładowności do 3,5 Mg,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażonym w HDS,

- co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru i opróżniania pojemników 1100 l,.

Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem telefonu firmy. W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takich samych parametrach techniczno-eksploatacyjnych w terminie umożliwiającym odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania dotyczące wartości emisji spalin określone przepisami dla właściwego im roku produkcji.

Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/10/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/sitkowka-nowiny

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)Informazioni complementari:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu OFERTA - zgodnie z Załącznikiem nr 1 doSWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1)oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ –Załącznik nr 2 do SWZ(dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) 2)oświadczenie dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) Załącznik nr 3 do SWZ,3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stawiące Załącznik nr 6 do SWZ(jeżeli dotyczy); 4)oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące Załącznik 7 do SWZ, 5)dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 6)Pełnomocnictwo – składane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza , a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, b)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.Formularz OFERTA wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 1) – 6) muszą być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: a)wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Nowiny, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) wpis do rejestru BDO, dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c)zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych), 2)Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej potencjału technicznego Wykonawcy: a)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. (Załącznik nr 8 do SWZ) 3)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego , b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa izba odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Krajowa izba odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2022