Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 498451-2022

13/09/2022    S176

Polonia-Bobrowo: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 176-498451

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Bobrowo
Numero di identificazione nazionale: Or.K.271.2.2022
Indirizzo postale: Bobrowo 27
Città: Bobrowo
Codice NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Codice postale: 87-327
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dawid Jasiński
E-mail: sekretariat@bobrowo.org
Tel.: +48 564951824
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bobrowo.bip.net.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bobrowo.bip.net.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo wraz z odbiorem odpadów zgromadzonych w PSZOK w 2023 roku

Numero di riferimento: Or.K.271.2.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku odpadów komunalnych wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości terenu Gminy Bobrowo wraz z odbiorem odpadów zgormadzonych w PSZOK w 2023 roku z wyłączeniem odpadów komunalnych powstających na cmentarzach., w sposób zgodny

1) z przepisami:

-ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 z późn. zm) oraz rozporządzeniami do ustawy,

-ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297 ze zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy,

-Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r. ze zm.,

-regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowo,

-innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnmi

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90511200 Servizi di raccolta di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Bobrowo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów na terenie Gminy Bobrowo oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Bobrowo, dostarczenie i ustawienie pojemników na nieruchomości oraz prowadzenie mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w:

a) Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1a do SWZ,

b) Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Aspekt ekologiczny - liczba pojazdów ekologicznych / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonego w umowie przed 31.12.2022 r., jednak nie więcej niż do 40 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zamówienie udzielone zostanie w oparciu o warunki określone w zamówieniu podstawowym.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do Rejestru BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) w zakresie podmiotów transportujących odpady, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia

b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Bobrowo, w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg posiadania w/w uprawnień dotyczy każdego nich.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli: wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) dotyczące zdolności zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- co najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej wartości zamówienia co najmniej 800 000,00 zł.

b) dotyczące zdolności technicznej:

- Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres wymagań dotyczących zdolności technicznej Wykonawcy są opisane w Rozdziale II ust. 7 pkt 2 SWZ

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 - z tego względu, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SWZ wzorze umowy (art. 134 ust. 1 pkt 20 uPzp)

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/01/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Urząd Gminy w Bobrowie, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu www.miniportal.uzp.gov.pl, adres elektronicznej skrytki podawczej: ePUAP: /06nm57jtsl/SkrytkaESP

2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy Pzp.

4. Zamawiający:

– nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie w PLN

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

11. Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

12. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

13. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2022