Árubeszerzések - 498504-2018

13/11/2018    S218

Magyarország-Budapest: Szünetmentes áramforrások

2018/S 218-498504

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász utca 37–39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila ezredes
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000739962018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000739962018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000739962018
II.1.2)Fő CPV-kód
31154000 Szünetmentes áramforrások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KEHOP 1.6.0/Katasztrófavédelem II. – Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31154000 Szünetmentes áramforrások
34223300 Pótkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 db hálózatpótló áramforrás aggregátor mindegyik utánfutóra szerelve;

Oktatás 9-12 fő részére (2 óra elméleti és 1 óra gyakorlati oktatás).

Alkatrészek: hálózatpótló áramforrás aggregátorhoz üzemeltetési csomag min.600 üzemórára

Fsz. Alkatrészek Mennyiség 1 db aggregátorhoz (db) Mennyiség 3 db aggregátorhoz (db)

1. Olajszűrő 1 3

2. Üzemanyagszűrő 1 3

3. Levegőszűrő 1 3

4. Generátor ékszíj 1 3

Az áramforrás aggregátorok minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra aggregátoronként:

– hajlékony üzemanyag cső a 20 l-es marmonkannáról történő üzemeltetéshez;

– kipufogó végdarab (csőív). Függőleges kipufogó cső esetén rendelkezzen túlnyomás kibocsájtó fedéllel

– földelő nyárs;

– földelő kábel 5 m-es;

– Az aggregátor és fogyasztója között szükséges kábel 30 m csatlakozóval (IP védettség: 54) és az elosztó kapcsolóval, védőföldes konektoraljzattal;

– szerszámkészlet az akkumulátor és a tartozékok szereléséhez.

Az utánfutók minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra utánfutónként:

– 1 db pótkerék (az utánfutón rögzítve);

– 1 db hidraulikus emelő;

– 1 db kerékanya kulcs;

– 2 db kerék ék.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többlet jótállás időtartama (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Szabad hasmagasság terhelten (utánfutó, mm) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Áramforrás aggregátor külső burkolatának vízbehatolás elleni védelmi (IP) szintje / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027 projekt

II.2.14)További információk

II.2.7) pontban megadott teljesítési határidő vonatkozásában Ajánlatkérő 6 hónap alatt 180 naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ (1)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtania.

Az Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra.

A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nemleges nyilatkozat is benyújtandó).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT -figy. Kbt. 65.§(1)b)-Korm. r. 21.§(1)a) alapján ism. az eljárást megindító felh. megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő (a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra szerelt áramforrás aggregátor) legjelentősebb szállításait.

M1) El. ig.: A Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AT-nek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT-(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1 szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

A szállítás tárgya, mennyisége;

Szerződéskötő másik fél megnevezése;

A teljesítés ideje év/hó/napban (kezdő és befejező időpontját);

Teljesítés módja (heti-, vagy napi rendszeresség)

A teljesítés helye;

Nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bek.re.

M2) AT - figy. a Kbt. 65.§(1)b)-a Korm.r. 21.§ (1) c) alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. AK a nemzeti rendszerben történt akkreditáció alatt bármely nemzet akkreditáló hatósága által felhatalmazott tanúsító szervezettől származó tanúsítást ért.

M2) Előz. ig.: A Korm.r.1.§(1)bek. alapján az ATnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2.§ (5) bekezdése alapján az M1) alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (ATnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M2) szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka az alábbiak szerint:

AT csatolja be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a besz. tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása), az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát, vagy annak másolatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, minimum 2 db mennyiségű a beszerzés tárgyához és az aggregátor teljesítményéhez illeszkedő, vagy attól nagyobb, utánfutóra szerelt áramforrás aggregátor szállítási szerződés teljesítését igazoló referenciával.

A referencia mennyiség több szerződésből is összetevődhet.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása) tevékenységére vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:

– az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa,

Vagy

– nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)),

Vagy

– a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást,

Vagy

– az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, szerződés/megrendelés áramforrás aggregátorok gyártása vagy forgalmazása és szervizelése, üzemeltetése, valamint utánfutók (pótkocsik) gyártása vagy forgalmazása tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a termékre vonatkozó szolgáltatás nyújtása tevékenységi körre vonatkozó, az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési és kötbérfeltételeket a KKD 1. számú mellékletét képező Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (4) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére.

A kifizetés szállítói finanszírozással történik.

Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján AK a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

A szerződés 20 % önrészből és 80 % vissza nem térítendő EU támogatásból valósulhat meg az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában.

AK hivatkozik a Ptk. 6:186. §-ban foglaltakra.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/12/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

a. I.1.1) pontban az MH ARB a hird. feladhatósága érd. került megjelölésre. Kbt.29.§(1)alapján AK az eljárást az MH ARB (nemz.azon.szám: AK18571) meghat. alapján, annak nevében folytatja le.

b. A Korm.r.30.§(4) értelmében AK az M1), M2) szerinti alkalm.felt. a min.AT jegyz. képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását a szerz.telj.hez.

d. AK a Kbt.77.§(1) alapján:

Többlet jótállás időtartama(hónap):Az ajánlati elem legkedv. szintje, amelyre és az annál még kedv.vállalásokra egyaránt max.(10)pontot ad:12 hónap.

Az ajánlatok részszemp. szerinti tartalmi elemeinek ért. során adható pontszám alsó és felső határa minden ért. részszemp. esetében:0 -10.

Ajánlati ár esetében AK nettó ajánlati összárat ért. A legalacsonyabb ellenszolg. tartalm. ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát ford.arányosítás módszerével szám.AK. AK hiv. KH 2016. évi 147.számú útmut-ra.

A teljes körű jótáll. alapértéke12 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. AK a 12 hónapon felül megadott jótáll. időszakot ért, mely alapján a legalacsonyabb, vagyis 0 hónap, vagyis 12 hónapon felül többlet teljes körű jótáll. nem tartalm. ajánlat 0 pontot, a legmagasabb időtartamú 12 hónapon felüli többlet teljes körű jótáll. tartalm. ajánlat, mint legkedv. megajánlás kap10 pontot. A 12 hónap és az annál még kedv. többlet váll. egyaránt max. 10 pontot kapnak. AT kizárólag a többlet megajánlást köt. feltüntetni a felolvasólapon. A többi ajánlat pontszáma a köv. képlet alapján: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin. A megajánl. érték nem lehet kevesebb, mint 12 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. A 12 hónapnál kevesebb megajánlás (azaz a 0 hónapnál kevesebb többlet jótáll.) az ajánlat érvénytelenségét eredm. Amennyiben minden AT ezen ért. részszemp. tekint. a köt. előírt 12 hónapot ajánlja meg, abban az esetben minden AT 0 pontot kap.

Szabad hasmagasság terhelten esetében AK a Felolvasólapon mm-ben megadott hasmagasságot ért.

Az ajánlat pontsz. pontkiosztás módszerével szám. AK.

Áramforrás aggregátor külső burkolatának vízbehatolás elleni védelmi (IP) szintje eset. AK a Felolvasólapon megadott IP védelmi szint 2. számjegyét ért. Az ajánlat pontsz. pontkiosztás módszerével szám. AK.

e. AK hiv. Kbt.47.§ (2)

f. AK felhívja AT figy, hogy a körny. fenntarthatóság bizt. érd. a nyertes AT-nek speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie

g. IV.2.6) pontban megadott ajánlati köt.: AK 1 hónap alatt 30 napot ért.

h. FAKSZ: Székesi Tamás (00877) Távoll. esetén: Dr. Mondschein Anita (00556)

i. AK nem alkalm. a Kbt. 75.§ (2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

j. A szerz. bizt. mellékköt.:

1.késedelmi kötbér:

— a késedelmesen száll. term. nettó ért. 1 %-a/nap,

— az elm. és gyak. felkészítés von. a száll. term. nettó ért. 0, 3 %-a/nap.

Max. mértéke:

— a késedelmesen száll. term. nettó ért. 20 %-a

— a késedelmesen telj. elm. és gyak. felkészítés esetén a késedelmesen száll. term. nettó ért. 6 %-a.

2.meghiúsul. kötbér:

— alapja a telj. meghiúsulásával érintett term. nettó ért., mértéke annak 20 %-a.

AK hiv. a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. 1. mell. 134.4-re.

k. AT nyertessége esetén az összegezés megküld. követő 2 mn belül nyújtsa be NCAGE kódját. Amennyiben nem rend., AT váll., hogy a szerz. aláírását követő 10 mn belül a kód kiadásához szüks. adatszolg. megteszi.

l.AT nyújtsa be:

Felolvasólap

Az ajánlatban szereplő nyilatk. aláíró, az AT és az alkalm. igazolásában résztv. gazd. szereplő írásbeli képv. jogosult szem. aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, kam. jogtan által ellenj. aláírásmintáját, adott esetben meghat.

Nyertessége esetén az összegezés megküld.követő 2 mn belül a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.

Nyilatkozat a Kbt.66.§(2) alapján

Nyilatkozat a Kbt.66.§(6) alapján

KKD 9.A. szerinti nyil.

Nyil. Kbt.134.§(5)alapján

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2018