С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 498590-2021

04/10/2021    S192

Бeлгия-Брюксел: Функциониране на Секретариата на Инициативата на ЕС за региони с черни въглища, торф и битуминозни шисти в преход

2021/S 192-498590

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Енергетика“ (ENER), ENER.B.1 — Consumers, Local Initiatives, Just Transition
Пощенски адрес: Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ener-b1-tenders@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9385
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Енергетика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Функциониране на Секретариата на Инициативата на ЕС за региони с черни въглища, торф и битуминозни шисти в преход

Референтен номер: ENER/2021/OP/0016-PIN
II.1.2)Основен CPV код
73300000 Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на тази покана за участие в търг е „Функциониране на Секретариата на инициативата на ЕС за региони с черни въглища, торф и битуминозни шисти в преход“.

Общата цел на дейността е да се помогне на регионите в ЕС с черни въглища, торф и битуминозни шисти да подготвят, планират и осъществят бърз и навременен преход от черни въглища, торф и битуминозни шисти, като декарбонизират енергоснабдяването си, диверсифицират местните си икономики и без да оставят никой зад себе си. Общностите за черни въглища, торф и битуминозни шисти в ЕС, които са разчитали на твърди изкопаеми горива за десетилетия, трябва да бъдат подкрепени и придружени. Това ще гарантира, че те са ефективно ангажирани в прехода и може значително да допринесе за посоката, която преходът ще поеме в съответните им региони. За целите на настоящата поръчка дейностите ще включват всички региони на ЕС с текущи дейности при извличането и енергийното използване на твърди горива от изкопаеми горива, включително черни въглища, торф и битуминозни шисти.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73300000 Проектиране и изпълнение в областта на научните изследвания и експерименталните разработки
79421000 Услуги по управление на проекти, без строителните
09242100 Тежки масла, получени от каменни въглища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1049 Brussels, БEЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Функциониране на Секретариата на инициативата на ЕС за региони с черни въглища, торф и битуминозни шисти в преход.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
15/10/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/09/2021