A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 498591-2021

04/10/2021    S192

Nederland-Petten: Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten

2021/S 192-498591

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.2 - Support Services Petten
Postadres: Postbus 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9403
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9403
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten

Referentienummer: JRC/PTT/2021/OP/0796
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een dienstencontract voor dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van (niet nucleaire) ruimten en gebouwen van het GCO te Petten met als doelstelling een goed beheersbaar schoonmaakcontract te realiseren, op basis van een inspanningsgericht werkprogramma.

De dagelijkse schoonmaak betreft voornamelijk regulier schoonmaakonderhoud van de diverse kantoorgebouwen, laboratoria-, opslag- en technische ruimtes.

De periodieke schoonmaak betreft specifiek schoonmaakonderhoud waarbij diensten zoals glasbewassing, vloer onderhoud, reinigen zonnepanelen en overige specifieke zaken moeten worden uitgevoerd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL328 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoering van dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van gebouwen en ruimtes op het GCO terrein te Petten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 067-172694
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Westerduinweg 3, 1755LE, Petten, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres. In het geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de in punt I.3 bedoelde elektronische communicatiemiddelen tijdens de laatste 5 kalenderdagen vóór de in punt IV.2.2) aangegeven ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het in punt I.3 vermelde internetadres, zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers die belangstelling hebben voor deze aanbesteding, wordt verzocht zich in te schrijven op het in punt I.3 vermelde adres, zodat zij op de hoogte kunnen worden gebracht van de bekendmaking van nieuwe informatie of documenten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het in punt I.3 vermelde adres.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2021