El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 498809-2019

23/10/2019    S205

Polonia-Łódź: Analizadores

2019/S 205-498809

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Medycyny Pracy im. prof dra med. Jerzego Nofera
Dirección postal: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-348
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Brewka
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@imp.lodz.pl
Teléfono: +48 4263145573
Fax: +48 4263145573
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.imp.lodz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.imp.lodz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: działalność naukowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawu pomiarowego: spektrometru, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek, do dozownika chromarografu gazowego, dwuwymiarowego chromat. gazowego (GCxGC-TOF MS)

Número de referencia: AZAPUZA/65/19/PN
II.1.2)Código CPV principal
38434000 Analizadores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa zestawu pomiarowego składającego się ze spektrometru mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu, wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowania próbek i wprowadzenia do dozownika chromarografu gazowego oraz dwuwymiarowego chromatografu gazowego (GCxGC-TOF MS).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 601 626.01 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38432200 Cromatógrafos
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
30200000 Equipo y material informático
48151000 Sistema de control informático
30213000 Ordenadores personales
51430000 Servicios de instalación de equipo técnico de laboratorio
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ .Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, montaż, uruchomienie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8, fabrycznie nowego zestawu pomiarowego składającego się ze spektrometru mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu, wielofunkcyjnego zestawu przygotowania próbek oraz dwuwymiarowego chromatografu gazowego (GCxGC-TOF MS).

1. System kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (ang. two-dimensional gas chromatography – GCxGC) z detektorem typu spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu (ang. time-of-flight mass spectrometer – TOF MS):

a) chromatograf dwuwymiarowy - GCxGC;

b) spektrometr mas z pojedynczym analizatorem czasu przelotu (TOF MS);

c) oprogramowanie;

d) zautomatyzowane urządzenie, dedykowane do chromatografu gazowego, umożliwiające, oprócz wprowadzenia próbek ciekłych i gazowych, zsynchronizowane i zrobotyzowane przygotowanie próbki i wprowadzenie jej do systemu GCxGC-TOF MS;

e) automatyczny moduł termodesorpcji (TD) wraz z mechanizmem wprowadzenia próbki do systemu GCxGC-TOF MS;

f) 2 dozowniki, pierwszy z programowalną temperaturą odparowania (PTV) oraz drugi pracujący w trybie podziału i bez podziału (ang. split/splitless, S/SL) strumienia gazu odparowanej próbki.

g) urządzenie do wprowadzenia próbki do układu GCxGC-TOF MS metodą dynamicznego headspace’a (dynamiczna analiza fazy nadpowierzchniowej - dHS);

h) wymagane materiały eksploatacyjne, narzędzia, części i standardy chemiczne;

i) stacja przetwarzania danych uzyskanych za pomocą systemu GCxGC TOF MS.

2. System kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (ang. two-dimensional gas chromatography - GCxGC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (ang. flame ionization detector – FID) i detektorem wychwytu elektronów (ang. electron capture detector – ECD) i automatycznym, zrobotyzowanym układem do wprowadzania próbek ciekłych i gazowych z zasobnikiem na co najmniej 100 próbek:

1) system GCxGC FID/ECD.

3. Warunki dotyczące serwisu GCxGC-TOF MS, GCxGC FID, urządzenia do przygotowania i wprowadzenia próbki do systemu GCxGC-TOF MS, termodesorbera, inletu PTV, modułu dHS oraz oprogramowania sterującego całym systemem.

Wymagane jest by dostawca aparatury był w stanie zapewnić przeprowadzenie pełnej usługi serwisowej systemu i jego poszczególnych modułów, tj. chromatografu GCxGC i wszystkich podzespołów, spektrometru mas typu TOF, urządzenia do przygotowania próbki i wprowadzenia jej do systemu GCxGC-TOF MS, inletu typu PTV, termodesorbera, urządzenia do wykonania dHS, pompy wstępnej spektrometru po okresie gwarancji oraz oprogramowania do kontroli i przetwarzania danych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia użytkowników w szczególności w zakresie obsługi, działania, oprogramowania oraz zapewnienia pomocy merytorycznej.

5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na urządzenie na okres minimum 24 miesięcy oraz gwarancji na pozostałe urządzenia będące przedmiotem zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w dokumentach gwarancyjnych producenta. Wykonawca przeniesie dłuższe okresy gwarancyjne na podzespoły, jeśli takowe posiadają u ich producentów. Gwarancja biegnie od daty montażu tj. podpisania przez obie strony protokołu przekazania do eksploatacji (protokół zdawczo-odbiorczy).

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego świadczonego przez podmiot posiadający autoryzację producenta na terenie Polski oraz możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu.

7. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe ujawnione bezpośrednio po rozpakowaniu przedmiotu umowy u Zamawiającego

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu dostępności części zamiennych do urządzenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 601 626.01 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 126
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający odstępuje od postawienia ww. warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający odstępuje od postawienia ww. warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający odstępuje od postawienia ww. warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Termin realizacji zamówienia ustala się do 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/11/2019
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 – pok. 384 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano znaczenie:

1. Cena (C) - 60 %

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium cena:

Cena = Cn/Cbn x C,

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa,

Cbn – cena oferty badanej,

C – waga procentowa dla kryterium „cena”.

2. Gwarancja – 35 %

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium gwarancja:

w tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 35 pkt:

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 12 m-c - otrzyma - 0 pkt;

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 24 m-c - otrzyma - 20 pkt;

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 30 m-cy - otrzyma - 30 pkt;

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 36 m-ce - otrzyma - 35 pkt.

3. Termin dostawy – 5 %

Sposób obliczania liczby punktów w kryterium termin dostawy:

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt:

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 18 tygodni - otrzyma - 0 pkt;

— jeżeli Wykonawca zaoferuje - 12 tygodni - otrzyma - 5 pkt.

Całkowita ocena oferty (COO) jest sumą kryterium cena oraz kryterium parametry techniczne i zostanie obliczona wg wzoru:

COO = Cena + G+Td,

gdzie:

COO – całkowita ocena oferty,

Cena – kryterium cena (60 %),

G Gwarancja (35 %),

Td – termin dostaw (5 %).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych w art. od 179 do 189.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
18/10/2019