Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 498881-2019

23/10/2019    S205

België-Bonheiden: Programmering van softwarepakketten

2019/S 205-498881

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Imelda VZW
Postadres: Imeldalaan 9
Plaats: Bonheiden
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2820
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Anita Tesseur
E-mail: anita.tesseur@imelda.be
Telefoon: +32 15506130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.imelda.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/169/SD/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van (tweedehands) Microsoft licenties

Referentienummer: 2019-1169
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72210000 Programmering van softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Informatica, Imeldalaan 9, te 2820 Bonheiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren van (tweedehands) Microsoft licenties.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Flexibiliteit en levertermijn / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Betrouwbaarheid / Weging: 15
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) specifieke jaaromzet: de ondernemer geeft de specifieke omzetcijfers van de productcategorie die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht over de laatste 3 boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of de datum waarop de ondernemer met zijn activiteit is gestart, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn;

2) de kandidaat kan voor de afgelopen 3 boekjaren een positief operationeel resultaat van de bedrijfsuitoefening voor aftrek van rente en belasting voorleggen. code 9901 – EBIT – courant resultaat.

Eventuele minimumeisen:

1) De specifieke omzetcijfers zijn minimaal 2 keer de waarde van de aanbieding;

2) N.v.t.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) de kandidaat beschikt over een conformiteitscertificaat en een verzekering die 100 % vrijwaring garandeert voor auteursrechtelijke aansprakelijkheid;

2) referentielijst waar het voorwerp van de opdracht reeds in dienst werd genomen.

Eventuele minimumeisen:

1) Certificaten toevoegen;

2) Minimum 2 gesigneerde positieve referenties van ziekenhuizen in België en/of Nederland.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De licenties worden gedurende een periode van min. 7 jaar gebruikt

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Mechelen
Plaats: N.v.t.
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2019